Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1412-ПВР/МИ
София, 22 януари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-3 от 13.01.2015 г. от Десислава Жекова Танева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Сливен, област Сливен. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 1394-ПВР/МИ от 6 януари 2014 г. на ЦИК Мария Щерева Белова - член на ОИК, да бъде назначена Мартина Веселинова Атанасова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Мартина Веселинова Атанасова; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта; пълномощно в полза на Десислава Жекова Танева. На 19 януари под горния входящ номер в ЦИК е постъпило и допълнително пълномощно относно представителната власт на Десислава Танева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Мартина Веселинова Атанасова, ЕГН ..., за член на ОИК - Сливен, област Сливен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения