Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Главиница, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

Постъпило е предложение на кмета на община Главиница, област Силистра, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-30 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Главиница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Главиница, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Димов Донев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветанка Цонева Станчева

 

СЕКРЕТАР:

Неждан Реджеп Реджеп

 

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Маркова Дочева

 

 

Митко Христов Димитров

 

 

Мончо Цанов Николов

 

 

Георги Георгиев Георгиев

 

 

Димитър Костадинов Димитров

 

 

Костадин Костадинов Янков

 

 

Тихомира Върбанова Денева

 

 

Моню Георгиев Монев

 

 

Елена Димитрова Петрова

 

 

Едис Шезаи Ниязи

 

 

Мария Димитрова Вълкова

 

 

Евгений Здравков Станчев

 

 

Куна Калчева Тодорова

 

 

Кирил Григоров Пенев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения