Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1401-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: констатация на Съвета за електронни медии за излъчени в програмата на „Радио Фокус” „музикална класация” „Хит парад Есен 2011” и „Класация на най-продаваните книги на антикварния пазар”

Постъпило е писмо с вх. № 2374 от 27.10.2011 г. на ЦИК от  Съвета за електронни медии, с което са представени данни за някои резултати от наблюдението върху програмите на доставчици на медийни услуги в изпълнение на правомощията на Съвета за електронни медии за надзор относно отразяването на изборите на държавни органи и органи на местно самоуправление, осъществено на 23 октомври 2011 г. Писмото съдържа констатации за няколко медии, една от които  е Нова телевизия.

В програмата на „Радио Фокус" на доставчика на медийни услуги „Софмедиа Броадкастинг" ЕООД многократно са излъчени „музикална класация" „Хит парад Есен 2011" и „Класация на най-продаваните книги на антикварния пазар". Излъчените класации представят по своеобразен начин (чрез използване на разнообразни форми на внушение и асоциации за определени партии и коалиции - музикални произведения и заглавия на литературни творби), резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите в изборния ден 23 октомври 2011 г. преди обявяването на края му.

Така представените резултати от класации (на практика съотношение между отделните кандидати) биха могли да повлияят върху нагласата на избирателите. В този смисъл е писмото на СЕМ за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, определен в Изборния кодекс, както и в Решение № 656-ПВР/МИ от 2 септември 2011 г. на Централната избирателна комисия, а именно забраната, съдържаща се в т. 36 на решението.

След запознаване с материала, изпратен от СЕМ, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

В противоречие на забраната, съдържаща се в разпоредбата на чл. 134, ал. 5, предл. последно и чл. 136 от ИК, независимо че не е обявено като социологическо проучване, а като „музикална класация" „Хит парад Есен 2011" и „Класация на най-продаваните книги на антикварния пазар" и на пръв поглед нямащо пряка връзка с изборния процес, въпросните „музикални класации" фактически попадат в хипотезата на горепосочените разпоредби от Изборния кодекс. Обстоятелствата, с които се правят тези класации и които са от значение за Централната избирателна комисия, са: многократните им излъчвани в изборния ден, названията на съответните, които съдържат всеки един поотделно алюзия за политическата сила или за кандидат от изборите (включая и национално равнище). Подреждането на тези продукти в списъка на съответна „класация" в определени моменти съвпада с подреждането на съответните кандидати, за които е предназначена алюзията, съдържаща се в названията на съответния продукт в бюлетината за националния избор. Получават се множество асоциативни връзки между т.нар. „класации" и изборите. Всяка една от тези елементи на т.нар. „класации" пряко създава фактически яснота за кого и как се отнася този тип социологическо проучване. Доколкото съществуват изброените по-горе връзки с изборния ден, названията на съответните продукти , алюзия с различни кандидати, представляват еквивалент на социологическо проучване за съответен кандидат или политическа сила. Множеството повторения създават цялостна форма на алюзия на социологическо проучване, което представлява фактически цялостна система.

Централната избирателна комисия се съгласява с констатациите, направени до момента, от Службата за демократични институции и човешки права (СДИЧП) към ОССЕ и разположената Ограничена мисия за наблюдение на изборите (ОМНИ) за президентските и местните избори в Република България, че собствеността на големите медии и липсата на прозрачност относно въпросната собственост намаляват възможността на плурализма. Според някои събеседници на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП политическите и бизнес връзки на собственици или редактори допринасят за автоцензура и по-малко разследваща журналистика. Изборният кодекс не предвижда неплатено ефирно време в обществените медии (каквото е „Радио Фокус"), „което подкопава отговорността на обществената медия да осигури честно балансирано и цялостно отразяване на изборите в програмното си време" (из междинния доклад на ОССЕ/СДИЧП. Резултатите от мониторинга на медиите на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП показват, че повечето кандидати и представители на партии се оплакват от неравностойното поле за изява, което се създава, от една страна, че собствениците на медиите (каквото е и „Софмедиа Броадкастинг" ЕООД) имат определени политически пристрастия и тенденциозно обсъждат различните кандидати според различни свои обвързаности (заради неяснотата на собствеността), което дава доминиращо институционално отразяване на различните кандидати.

В този смисъл е и въпросните „класации", в които гласуващите за съответния продукт фактически заплащат услугата за изпращане на SMS за съответните „класация" или се ползват по договор с класациите на определени социологически агенции.

Централната избирателна комисия преценява, че всичко гореизложено като аргументация към т.нар. „класации", излъчени в изборния ден на 23 октомври 2011 г. и представляващи скрито социологическо проучване, заобикаля забраната за публикуване на социологически проучвания в изборния ден. В определени случаи те могат да представляват застрашаване на установения ред, както и спокойното провеждане на изборите.

С оглед на гореизложеното и в отговор на множеството жалби, запитвания, сигнали и коментари във връзка с „музикалните класация на нацията" като вид скрито социологическо проучване и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 133, ал. 5, чл. 136 във връзка с чл. 299 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за установено, че в програма  на „Радио Фокус"на доставчика на медийни услуги „Софмедия Броадкастинг" ЕООД, е извършено нарушение на чл. 133, ал. 5 във връзка с чл. 136 във връзка с чл. 299 от ИК.

ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на основание чл. 299 от ИК против „Софмедиа Броадкастинг" ЕООД, представлявано от Красимир Асенов Узунов, ЕИК 825256150.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения