Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1392-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-791/27.10.2011 г. от Тодор Димитров Георгиев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Пазарджик, област Пазарджик. Предлага се на мястото на члена на комисията Юлиян Димитров Гацев да бъде назначен Янчо Николов Дрянов. Към предложението са приложени: молба от Юлиян Димитров Гацев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Янчо Николов Дрянов; пълномощно на името на Иван Димитров Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, Юлиян Димитров Гацев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, Янчо Николов Дрянов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения