Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1391-НС
София, 7 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-2 от 05.09.2022 г. от сдружение „Ад унитатем“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1329-НС от 25.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващия Лилия Димитрова Ангелова-Несторова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова – представляваща сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 27 (двадесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 27 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 23 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 23 (двадесет и трима) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Иво Бонев Стоилов

...

2.                  

Диана Цветанова Гаджова

...

3.                  

Велин Йорданов Биков

...

4.                  

Илиана Михайлова Георгиева

...

5.                  

Симеон Славчев Ненов

...

6.                  

Владимир Георгиев Христов

...

7.                  

Красимир Стойчев Бекяров

...

8.                  

Александър Иванов Нанков

...

9.                  

Денис Даниел Димитров

...

10.             

Игнат Димитров Димитров

...

11.             

Виолета Василева Атанасова

...

12.             

Марио Георгиев Методиев

...

13.             

Асен Алексиев Иванов

...

14.             

Георги Цветанов Тодоров

...

15.             

Валентин Емилов Георгиев

...

16.             

Яни Славчев Янев

...

17.             

Владимир Цанков Драгнев

...

18.             

Красимир Седефов Методиев

...

19.             

Лъчезар Стоев Янкулов

...

20.             

Даниела Цанкова Иванчева

...

21.             

Йордан Методиев Иванчев

...

22.             

Роса Христова Тодорова

...

23.             

Петя Георгиева Атанасова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения