Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1390-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал по преписка с вх. № МИ-20-285 от 02.10.2019 г. на ЦИК от Десислав Чуколов – началник на предизборния щаб на ПП „Атака“ срещу писмо до ПП „Атака“ за отказ за участие в Българската национална телевизия

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № МИ-10-67 от 03.10.2019 г. от Десислав Чуколов във връзка с получено писмо от генералния директор на БНТ, с което се отправя молба до ПП „Атака“ за посочване на участник, различен от господин Волен Сидеров, в предаването „Панорама“, което е излъчено на 04.10.2019 г. В сигнала се сочи, че кандидат за кмет на ПП „Атака“ за гр. София е господин Волен Сидеров и ПП „Атака“ желае медийно да бъде представен той с цел представянето на политическите възгледи на партията за целите на местното управление. В допълнение ПП „Атака“ сочи, че е подписала Споразумението и допълнителното Споразумение към него с Българската национална телевизия, в съответствие с което кандидатът за кмет на гр. София на ПП „Атака“ Волен Сидеров има законово и договорно право да участва в предаването „Панорама“. В подкрепа на изложените по-горе твърдения господин Чуколов сочи, че съгласно Решение № 794-МИ от 27.07.2019 г. на ЦИК Българската национална телевизия следва да осигури ефективно и справедливо медийно отразяване на участниците в изборите при зачитане на тяхната равнопоставеност, като счита, че не могат да бъдат ограничавани правата на кандидатите от БНТ. Същото задължение произтича и от разпоредбите на Закона за радио и телевизия и от Изборния кодекс. По подадения сигнал ЦИК се произнесе с Решение № 1293-МИ от 04.10.2019 г., с което отхвърля сигнала на основание, че съгласно Споразумението БНТ има право да извършва преценка и да отказва излъчването на форми за отразяване на предизборната кампания по съображения относно законността и моралността на съдържанието.

С Решение № 13518 от 10.10.2019 г. на Върховния административен съд (ВАС), постановено по адм.д. № 11850/2019 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение, е отменено Решение № 1293-МИ от 04.10.2019 г. на Централната избирателна комисия.

В мотивите ВАС е приел, че отмененото решение на Централната избирателна комисия е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, изразяващо се в липса на фактически и правни основания за издаването на административния акт. Сочените нарушения се отнасят до неизяснена фактическа обстановка при  постановяване на решението и липса на конкретни правни основания за издаването на административния акт. В изпълнение на задължителните указания на ВАС Централната избирателна комисия изиска от генералния директор на БНТ решението на Управителния съвет и писмо, изпратено до Пресцентъра на ПП „Атака“, с които е отказано участието на Волен Сидеров в предаването „Панорама“ на 04.10.2019 г. Според решението на УС на БНТ господин Волен Сидеров е нарушил чл. 189, ал. 3 ИК, а именно правилото за зачитане на равнопоставеност и значимост на кандидатите в предизборната кампания, съгласно правилата, приети с Решение № 796-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК и неспазване на регламента за провеждане на диспути, определен в Споразумението.

След като се запозна с допълнително събраните по преписката доказателства, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

Подаденият от Десислав Чуколов в качеството си на началник на предизборния щаб на ПП „Атака“ сигнал срещу решението на УС на БНТ засяга изпълнението на поетите по силата на Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. По силата на чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия одобрява постигнатото между Българската национална телевизия и упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, с оглед първоначалната преценка дали същото съответства на приетите с Решение № 796-МИ от 27.08.2019 г. правила за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на регистрираните от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети кандидати. С Решение № 1175-МИ от 24.09.2019 г. Централната избирателна комисия е одобрила сключеното на 19.09.2019 г. Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Изборният кодекс не предвижда правомощие на ЦИК да осъществява контрол върху изпълнението на Споразумението един път подписано между участниците в него. Споразумението от 19.09.2019 г. е подписано от всички участвали в него представители на партии и коалиции и от генералния директор на Българската национална телевизия без възражение. Същото не е оспорено чрез обжалване на решението на Централната избирателна комисия за одобряването му в предвидения от Изборния кодекс срок.

По силата на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите страните свободно определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. С оглед на горното Споразумението обвързва страните и същите са длъжни да изпълняват постигнатите помежду си договорки. В случай че някоя от страните не изпълни поетите по силата на Споразумението задължения, насрещната страна има правото да предяви претенциите си по предвидения от закона съдебен ред. В тази връзка Централната избирателна комисия няма правомощията да решава спорове относно неизпълнението на сключения договор между Българската национална телевизия и политическите сили, участващи в изборите за общински съветници и за кметове. В допълнение следва да се има предвид, че Централната избирателна комисия не е страна по сключеното на 19.09.2019 г. Споразумение, независимо че го одобрява.

С оглед на горното, Централната избирателна комисия няма правомощията да дава указания на генералния директор и на Управителния съвет на БНТ, както и на политически сили относно изпълнението на поетите по силата на Споразумението между страните задължения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала на Десислав Чуколов – началник на предизборния щаб на ПП „Атака“, срещу писмо до ПП „Атака“ за отказ за участие в Българската национална телевизия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения