Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1390-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: констатация на Съвета за електронни медии за излъчена в програмата на Нова телевизия „Класация на нацията”

Постъпило е писмо с вх. № 2374 от 27.10.2011 г. на ЦИК от  Съвета за електронни медии, с което са представени данни за някои резултати от наблюдението върху програмите на доставчици на медийни услуги в изпълнение на правомощията на Съвета за електронни медии за надзор относно отразяването на изборите на държавни органи и органи на местно самоуправление, осъществено на 23 октомври 2011 г. Писмото съдържа констатации за няколко медии, една от които  е Нова телевизия.

В програмата на Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп" АД е излъчено предаването „Класацията на нацията". Излъчената класация представя по своеобразен начин (чрез използване на разнообразни форми на внушение и асоциации за определени партии и коалиции - музикални изпълнения със студиен коментар) резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите в изборния ден 23 октомври 2011 г. преди обявяването на края му.

Така представените междинни резултати (на практика съотношение между отделните кандидати) биха могли да повлияят върху нагласата на избирателите. В този смисъл е писмото на СЕМ за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, определен в Изборния кодекс, както и в Решение № 656-ПВР/МИ от 2 септември 2011 г. на Централната избирателна комисия, а именно забраната, съдържаща се в т. 36 на решението.

След запознаване с материала, изпратен от СЕМ в DVD формат със запис на излъчения материал, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

В противоречие на забраната, съдържаща се в разпоредбата на чл. 134, ал. 5, предл. последно и чл. 136 от ИК, независимо че не е обявено като социологическо проучване, а като „Класация на нацията" и на пръв поглед нямаща пряко връзка с изборния процес, въпросната класация фактически попада в хипотезата на горепосочените разпоредби от Изборния кодекс. Обстоятелствата, с които се прави тази класация и които са от значение за Централната избирателна комисия, са: излъчването й в изборния ден, названията на съответния продукт (филм, песен или мелодия), които съдържат всеки един поотделно алюзия за политическата сила или за кандидат от изборите (включая и национално равнище). Подреждането на тези продукти в списъка на съответна „класация" в определени моменти съвпада с подреждането на съответните кандидати, за които е предназначена алюзията, съдържаща се в названията на съответния продукт в бюлетината за националния избор. Получават се множество асоциативни връзки между т.нар. „класация" и изборите. Всяка една от тези елементи на т.нар. „класация" пряко създава фактически яснота за кого и как се отнася този тип социологическо проучване. Доколкото съществуват изброените по-горе връзки с изборния ден, названията на съответните продукти (филм, песен или други), алюзия с различни кандидати, включително и изпуснати преки реплики за съответния кандидат и множеството повторения, за да се създаде цялостна форма на алюзията, това представлява фактически система.

Централната избирателна комисия се съгласява с констатациите, направени до момента, от Службата за демократични институции и човешки права (СДИЧП) към ОССЕ и разположената Ограничена мисия за наблюдение на изборите (ОМНИ) за президентските и местните избори в Република България, че собствеността на големите медии и липсата на прозрачност относно въпросната собственост намаляват възможността на плурализма. Според някои събеседници на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП политическите и бизнес връзки на собственици или редактори допринасят за автоцензура и по-малко разследваща журналистика. Изборният кодекс не предвижда неплатено ефирно време в обществените медии (каквато е Нова телевизия), „което подкопава отговорността на обществената медия да осигури честно балансирано и цялостно отразяване на изборите в програмното си време" (из междинния доклад на ОССЕ/СДИЧП. Резултатите от мониторинга на медиите на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП показват, че повечето кандидати и представители на партии се оплакват от неравностойното поле за изява, което се създава, от една страна, че собствениците на медиите (каквато е и Нова телевизия) имат определени политически пристрастия и тенденциозно обсъждат различните кандидати според различни свои обвързаности (заради неяснотата на собствеността), което дава доминиращо институционално отразяване на различните кандидати.

В този смисъл е и въпросната „Класация на нацията", в която гласуващите за съответната мелодия или песен фактически заплащат услугата за изпращане на SMS за съответната „класация на нацията" или се ползват по договор с класациите на определени социологически агенции.

Централната избирателна комисия преценява, че всичко гореизложено като аргументация към т.нар. „Класация на нацията", излъчена в изборния ден на 23 октомври 2011 г. и представляваща скрито социологическо проучване, заобикаля забраната за публикуване на социологически проучвания в изборния ден. В определени случаи тя може да представлява застрашаване на установения ред, както и спокойното провеждане на изборите.

С оглед на гореизложеното и в отговор на множеството жалби, запитвания, сигнали и коментари във връзка с „Класация на нацията" като вид скрито социологическо проучване и на основание чл. 133, ал. 5, чл. 136, както и на основание чл. 299 във връзка чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за установено, че в програма  на Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп" АД, е извършено нарушение на чл. 133, ал. 5 във връзка с чл. 136 във връзка с чл. 299 от ИК.

ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на основание чл. 299 от ИК против „Нова Броудкастинг Груп" АД, представлявано от Карл Бо Андерс Нилсон, БУЛСТАТ 832093629.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1831-НС / 28.03.2023

    относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения