Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1389-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Станислав Добринов Добрев – упълномощен представител на ПП „Движение Гергьовден“ – Царево, срещу решение № 82 от 08.10.2019 г. на ОИК – Царево

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е подадена от Станислав Добринов Добрев – упълномощен представител на ПП „Движение Гергьовден“ – Царево, срещу решение № 82 от 08.10.2019 г. на ОИК – Царево, и е постъпила в Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-867 от 11.10.2019 г.

С обжалваното решение ОИК – Царево е отхвърлила жалба с вх. 92 от 08.10.2019 г. на Станислав Добринов Добрев – упълномощен представител на ПП „Движение Гергьовден“ – Царево, срещу Георги Лапчев – кандидат за кмет от ПП ГЕРБ, като неоснователна. Решението на ОИК – Царево е прието, като „за“ за гласували 10 членове, а „против“ – 1, който е изразил писмено особено мнение, което е приложено към решението. В особеното мнение той намира жалбата за основателна във всичките й точки.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Царево и моли ЦИК да констатира извършените нарушения и да наложи предвидените в закона санкции.

В жалбата се твърди, че изводът на ОИК – Царево е неправилен, поради факта че при честване на събитието Международен ден на възрастните хора кандидатът за кмет от ПП ГЕРБ „не извършва никакви действия в качеството си на кмет и представляващ общината“. Събитието се е състояло в сградата на държавно предприятие „БГЦПО“. От придружителното писмо по получената жалба от ОИК – Царево се разбира, че статутът на ДП „БГЦПО“ е държавно предприятие, но сградата, в която се помещава, е общинска, предоставена за ползване.

Жалбоподателят твърди, че с решението си ОИК е нарушила чл. 182, ал. 1 ИК, в която разпоредба изрично е посочено, че не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения.

ОИК – Царево е отхвърлила жалбата на Станислав Добрев като неоснователна, поради това, че не е установила нарушение на чл. 182 ИК, поради факта, че Георги Лапчев не споменава в какво качество се явява на състоялото се събитие, няма данни за провеждане на предизборна агитация и използваното обръщение „колега“ не е уместно, тъй като Георги Лапчев и Станислав Димитров са действащи кметове.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за основателна.

Централната избирателна комисия се запозна с посочения аудио-визуален материал и установи, че събитието „Международен ден на пенсионера“ е събрало членове от пенсионерски клубове в гр. Царево, гр. Ахтопол, с. Бродилово в зала на ДП „БГЦПО“. Господин Георги Лапчев е представен като кмет на община Царево, който произнася приветствено слово и подарява цветя заедно с директора на дирекция „ОЗККССД“ в община Царево.

Горепосочената жалба навежда доводи за извършени нарушения на изборните правила по чл. 161, ал. 1, чл. 168, ал. 3 и чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Царево.

Решението на ОИК – Царево, подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез ОИК – Царево в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения