Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 138-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ново село, област Видин, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-17 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ново село.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Георгиева Дикова-Кайцанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сашка Петкова Каменова

 

СЕКРЕТАР:

Иглика Герасимова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниел Боянов Цветанов

 

 

Галина Ценкова Манджукова

 

 

Кирил Венелинов Петров

 

 

Лида Милчева Маринова

 

 

Соня Стоянова Георгиева

 

 

Красимир Маринов Илиев

 

 

Надежда Стефанова Владимирова-Тодорова

 

 

Владимир Цоков Иванов

 

 

Пенка Коцева Балтанова

 

 

Вероника Тонева Евдокимова

 

 

Мая Людмилова Цветанова

 

 

Милифон Серафимов Георгиев

 

 

Наташа Кирилова Петрова

 

 

Камелия Боянова Каменова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения