Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1379-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Видин

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-876 от 11.10.2019 г. от ОИК - Роман, с приложено предложение от Мариета Атанасова Василева– преупълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ - Роман, за промяна в състава на ОИК – Роман, област Видин. Предлага се на мястото на Наташа Петкова Маринова– зам.-председател на ОИК – Роман, да бъде назначена Камелия Борисова Върбанова.

Към предложението са приложени: заявление от Наташа Петкова Маринова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК - Роман; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Роман, област Видин, Наташа Петкова Маринова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Роман, област Видин, Камелия Борисова Върбанова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1388-МИ/

1402-МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения