Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1370-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Петко Илчев Петков като кандидат за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, предложен от Коалиция Справедлива България в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Петко Илчев Петков е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на Коалиция Справедлива България в три изборни района – Втори изборен район – Бургаски, Девети изборен район – Кърджалийски, и Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

С писмо изх. № НС-15-56 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-66/01.09.2022 г. РИК 02 – Бургас, е изпратила информация, от която се установява, че листата на Коалиция Справедлива България е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 09.42 ч.

С писмо вх. № НС-15-79/01.09.2022 г. РИК 09 – Кърджали, е изпратила информация, от която се установява, че листата на Коалиция Справедлива България е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 12.10 ч.

С писмо вх. № НС-15-78/01.09.2022 г. РИК 29 – Хасково, е изпратила информация, от която се установява, че листата на Коалиция Справедлива България е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 13.25 ч.

С решение № 47-НС от 30.08.2022 г. РИК 02 – Бургас, е регистрирала Петко Илчев Петков като кандидат за народен представител по предложение на Коалиция Справедлива България.

С решение № 46-НС от 30.08.2022 г. РИК 09 – Кърджали, е регистрирала Петко Илчев Петков като кандидат за народен представител по предложение на Коалиция Справедлива България.

С решение № 60-НС от 30.08.2022 г. РИК 29 – Хасково, е регистрирала Петко Илчев Петков като кандидат за народен представител по предложение на Коалиция Справедлива България.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Петко Илчев Петков са в РИК 02 – Бургас и РИК 09 – Кърджали, поради което регистрацията в РИК 29 – Хасково, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Петко Илчев Петков, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, предложен от Коалиция Справедлива България и регистриран с решение № 60-НС от 30.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 29 – Хасково, на кандидата Петко Илчев Петков и на Коалиция Справедлива България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения