Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1363-НС
София, 1 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 51-НС/31.08.2022 г. на Районната избирателна комисия в 15 изборен район – Плевенски

В Централната избирателна комисия, с вх. № НС-10-18 от 1 септември 2022 г. е постъпила жалба от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, чрез Цветомира Добрева, упълномощена от представляващия партията Мая Манолова-Найденова. С жалбата е оспорено Решение № 51-НС/31.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Плевен (РИК – Плевен), с което е постановен отказ на комисията да регистрира нов кандидат в регистрираната с решение № 48-НС от 30.08.2022 г. на РИК- Плевен кандидатска листа на партията.

В жалбата се твърди, че районната избирателна комисия е постановила незаконосъобразно решение поради противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) и на решение № 1229-НС/11.08.2022 г. на ЦИК за регистрацията на кандидатите за народни представители в изборите на 2 октомври 2022 г., както и поради превишаване на вменените по закон правомощия и произнасяне на комисията извън пределите на компетентността й.

Преписката по жалбата е комплектована от РИК-Плевен и е постъпила в ЦИК с вх. № НС-15-52/01.09.2022 г. Към същата са предоставени относимите документи, в това число оспореното решение, протокол № 12/31.08.2022 г. от заседание на комисията, предоставените от жалбоподателя при първоначалната регистрация заявления-декларации и пълномощни. Към жалбата е приложена декларация от Методи Христов Недялков, нотариално заверена, съдържаща волеизявление за потвърждаване на действителната му воля, отразена в документите, представени към първоначалната регистрация на кандидатската листа на жалбоподателя  и към предложението за регистрация на нов кандидат.

След като се запозна с изложеното в жалбата и с предоставените документи, Централната избирателна комисия я счита за процесуално допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес, чрез надлежно упълномощен представител и намира същата за основателна по следните съображения:

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване и от лице с правен интерес, а по същество се явява основателна по следните съображения:

Не се оспорва от жалбоподателя фактическата обстановка, като Централната избирателна комисия счита същата за безпротиворечива и изяснена и на база представената от РИК-Плевен преписка. ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ” е регистрирана за участие в изборите с Решение № 1288-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, а с Решение № 48-НС от 30.08.2022 г. на РИК-Плевен е регистрирана кандидатската листа на партията за народни представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

В предвидения от ИК срок, с вх. № 106, на 31.08.2022 г. в 15:04 часа, в РИК-Плевен е  постъпило предложение за регистрация на нов кандидат в кандидатска листа за народни представители по чл. 258, ал. 5 ИК от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, подписано от Цветомира Филадинова Добрева, в качеството на пълномощник на представляващия партията Мая Божидарова Манолова-Найденова. Към предложението са приложени Заявление-отказ от Методи Христов Недялков по чл. 258, ал. 5, пр. 2 и ал. 6 ИК, пълномощно за подаващия предложението и Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК, във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК.

Видно от описаното, РИК – Плевен не установява отклонения в предложението по отношение на предвидената от закона форма, оправомощеното лице и съдържанието и реквизитите, нито установява липса между приложените към него документи, необходими за произнасянето на РИК – Плевен. Нито в протокола от проведеното заседание, нито в обстоятелствената част на оспореното решение се съдържат данни или твърдения за несъответствие на представените документи с формалните изисквания на закона, в случая на чл. 258, ал. 5 и ал. 6 ИК, чл. 255 ал. 1, т. 3 във вр. чл. 3, ал. 3 ИК.

За да постанови отказ, комисията се обосновава с възникнало съмнение за достоверността на положен върху един от документите подпис – преценка, която ИК не възлага на органите произвеждане на избори.

Приема също, че след като няма извършено нотариално удостоверяване на положения подпис и заявлението не е подадено лично, на място от заявителя, възникналото съмнение за автентичността на представения документ е обосновано и се явява достатъчен мотив за постановяване на отказ.

Не се установява от представеното по преписката и към жалбата, от страна на Районната избирателна комисия да са извършвани действия по чл. 258 ал. 2 ИК, а именно - да са предприемани действия по повод констатирано несъответствие чрез даване на указания за отстраняването му – съществено нарушение на правото на защита на заявителя, който в съответното производство е лишен от възможността да реализира предоставено му от закона право.

Централната избирателна комисия счита, че при реализиране на функциите си районните избирателни комисии действат изцяло в условия на обвързана компетентност, а случаите, в които им е предоставена оперативна самостоятелност са изрично уредени.

В конкретната хипотеза, предвид обстоятелството, че ИК не изисква специална форма на документа или изрично задължение за лично присъствие при подаване на заявление за отказ, както и  липса на разписано в ИК правомощие за отхвърляне на искане на база необосновано съмнение, Районната избирателна комисия е постановила незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен, а преписката върната за незабавно произнасяне съобразно разпоредбите на ИК и решение № 1229-НС/11.08.2022 г. по отношение на кандидатските листи на регистрираните за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 51-НС от 31.08.2022 г. на Районната избирателна комисия в 15 изборен район – Плевенски, с което е постановен отказ на комисията да регистрира нов кандидат в регистрираната с решение № 48-НС от 30.08.2022 г. на РИК – Плевен кандидатска листа на партията.

УКАЗВА на РИК – Плевен да се произнесе с решение при съобразяване на мотивите в настоящото решение и спазване на разпоредбите на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения