Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1355-ПВР/МИ
София, 26 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Угърчин, област Ловеч, назначена с Решение № 159-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Въз основа на влязло в сила Решение № 1251-ПВР/МИ от 19 октомври 2011 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на Ивайло Павлинов Райновски като член на ОИК - Угърчин.
По предложение с вх. № ОИК-755 от 13.10.2011 г. на Павлин Иванов Райновски - преупълномощен представител на Синята коалиция, на негово място за член на комисията се предлага Адриана Колева Балевска. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Адриана Колева Балевска.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Угърчин, област Ловеч, Адриана Колева Балевска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения