Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1352-НС
София, 28 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от Никола Николов Вапцаров за получаване на достъп до изборните книжа с цел проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали в Първи изборен район – Благоевградски

По жалба от Никола Николов Вапцаров, кандидат за независим народен представител, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Първи изборен район - Благоевградски, срещу решение по протокол № 130 от 10.10.2014 г. на ЦИК е постановено решение № 12549 от 22.10.2014 г. на ВАС по адм.д. № 13361/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за произнасяне съобразно с изложените в решението на ВАС мотиви. За да постанови решението за отмяна, съставът на ВАС е приел, че решението на ЦИК е незаконосъобразно и постановено в нарушение на чл. 59, ал. 1 и 2, т. 4 и 7 от АПК. Същото не е мотивирано и в него липсват фактически и правни основания за издаването му.

С оглед на горното ВАС връща на ЦИК за ново разглеждане на заявлението на Никола Николов Вапцаров в съответствие с правомощията на комисията по чл. 57 и чл. 287, ал. 8 от ИК.

Със заявление с вх. № НС-12-3 от 08.10.2014 г. и допълнително заявление с вх. № НС-23-96 от 10.10.2014 г. Никола Николов Вапцаров - кандидат за независим народен представител, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Първи изборен район - Благоевградски, моли на основание разпоредбите на чл. 287, ал. 8 от ИК да му бъде предоставен достъп до изборните книжа с цел проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Първи изборен район - Благоевградски, съхранявани в Областна администрация - Благоевград. Мотивира искането си с големия брой невалидни бюлетини за Първи МИР - Благоевградски, и множеството сигнали, които е получил от свои симпатизанти, поради което счита, че броят на действително гласувалите за него избиратели не отговаря на броя на отразените в протоколите на СИК за него гласове.

Съгласно чл. 287, ал. 8 от ИК бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.

От друга страна, в чл. 304 и следващите от раздел XII от ИК е определен редът за оспорване на резултатите от изборите. Споровете относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител се решават от Конституционния съд. Единствено от компетентността на същия е при направено оспорване на законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител да разреши преглеждане на изборните книжа и материали.

Искането за достъп до бюлетините и останалите изборни книжа и материали цели проверка на изборните резултати в Първи изборен район - Благоевградски, която евентуално да мотивира бъдещо обжалване на тези изборни резултати, поради което същото се явява недопустимо.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Никола Николов Вапцаров за получаване на достъп до изборните книжа с цел проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали в Първи изборен район - Благоевградски, като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения