Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1347-ЕП
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Светослав Емилов Витков, представляващ ПП „Глас народен“, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 24-ЕП от 20 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Светослав Емилов Витков, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ политическа партия „Глас народен“ на основание чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 24-ЕП от 20 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 343-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК, против Светослав Емилов Витков, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ политическа партия „Глас народен“, за това, че са популяризирани чрез агитационни материали вредни, както за здравето, така и за живота на гражданите вещества, както и в накърняване на добрите нрави с което е осъществен фактическия състав на нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК.

Агитационният материал е публикуван и на сайта на доставчика на медийни услуги „Офф нюз“. Въпросните материали, които са публикувани в сайта на доставчика на медийни услуги са разпространени на територията на цялата страна. Приложените снимки безспорно представляват агитационни материали по смисъла на § 1, т. 17 от ДР от ИК.

Агитационният материал, освен че призовава за подкрепа на определена партия съдържа и послание „Различният избор. Избирай трудно ІІ“, като горе вляво на агитационния материал се вижда квадрат с номера на партията в интегралната бюлетина на фона на листо от канабис. Разгледан в цялост същият материал внушава послание за толерантност към разпространението и употребата на наркотични вещества. Наред с това позицията в тази насока е съчетана с призив да се гласува за цитираната партия.

С внушението, което се прави чрез посочените по-горе агитационни материали, макар и индиректно се застрашава здравето на гражданите, доколкото се популяризират вредни както за здравето, така и за живота вещества. Освен това се накърняват и добрите нрави, като не само се популяризират суровини за производство на забранени в Република България, както за разпространение, така и за употреба вещества, но и чрез позицията си имплицитно съдържаща се в агитационния материал за тези вещества, се търси подкрепа на политическия субект, което е недопустимо и е в разрез с добрите нрави.

Налице е нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК, за което нарушение е предвидено административно наказание съгласно чл. 480, ал. 2 ИК.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК от страна на Светослав Емилов Витков, в качеството му на представляващ политическа партия „Глас народен“, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г. в което се оспорват направените в акта констатации.

Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършеното нарушение.

Установеното в АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 343-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 45 от 18.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от СЕМ, с вх. № ЕП-20-251 от 17 май 2019 г., сигнал от Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, ведно с 3 бр. снимки на сайта и информация в медия с вх. № ЕП-23-83 от 17 май 2019 г. В съставения АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 24-ЕП от 20 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК от Светослав Емилов Витков, ЕГН ..., с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ политическа партия „Глас народен“ и всички свързани с него факти и обстоятелства административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение Централната избирателна комисия намира, че следва да наложи на нарушителя минималната предвидена в ИК санкция за извършеното нарушение, поради което на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Светослав Емилов Витков, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на представляващ политическа партия „Глас народен“ глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения