Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1333-НС
София, 26 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана с Решение № 1301-НС от 17 август 2022 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На 25 август 2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „Продължаваме Промяната“, подписано и подадено чрез пълномощника Никола Минчев.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „Продължаваме Промяната“ под № 4-1 на 25 август 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната“ от 24 август 2022 г.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Продължаваме промяната“ от 19.08.2022 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 34/2022 г.

3. Удостоверение изх. № 48-00-465 от 19.08.2022 г. на Сметната палата на партия „Продължаваме Промяната“ в уверение на това, че за последните три години партията няма задължение да представя в Сметната палата годишни финансови отчети.

4. Образец от подписа на председателите и представляващи партия „Продължаваме Промяната“.

5. Образец от печата на партия „Продължаваме Промяната“.

6. Пълномощно от представляващия коалицията в полза на Никола Георгиев Минчев.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, т. 29 и 30 от Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана с Решение № 1301-НС от 17 август 2022 г. на ЦИК, с включване на партия „Продължаваме Промяната“.

Анулира издаденото удостоверение № 4-К от 17.08.2022 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения