Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1333-МИ
София, 8 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Найденов Данов, пълномощник на ПП „БЗНС“, срещу решение № 55-МИ/02.10.2019 г. на ОИК – Ябланица, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-180 от 07.10.2019 г. от Мирослав Найденов Данов, пълномощник на ПП „БЗНС“, срещу решение № 55-МИ/02.10.2019 г. на ОИК – Ябланица, област Ловеч.

Жалбоподателят твърди, че неправилно с решение № 55-МИ/02.10.2019 г. на ОИК – Ябланица е заличен Диян Лазаров Дойнов – кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници на ПП „БЗНС“. Твърди се, че лицето е с постоянен адрес и в момента живее в пределите на гр. Ябланица.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, установи следното:

С решение № 55-МИ/02.10.2019 г. ОИК – Ябланица е заличила Диян Лазаров Дойнов – кандидат за общински съветник в кандидатската листа на ПП „БЗНС“.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им. Видно от решението на общинската избирателна комисия е, че същото е обявено на 02.10.2019 г.

Жалбата срещу решението на общинската избирателна комисия е постъпила в Централната избирателна комисия на 07.10.2019 г., което се установява от собственоръчно поставената дата върху жалбата.

По горните съображения Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена след преклузивния тридневен срок съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК и следва да се остави без разглеждане.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мирослав Найденов Данов, пълномощник на ПП „БЗНС“, срещу решение № 55-МИ/02.10.2019 г. на ОИК – Ябланица, област Ловеч.

Решението на ОИК – Ябланица подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч, чрез ОИК – Ябланица, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения