Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1330-МИ
София, 08.10.2019

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Две могили, област Русе

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Две могили, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-685/04.10.2019 г. от Недялко Борисов Недялков – член на ОИК – Две могили, за временното му освобождаване от състава на комисията поради болнично лечение, с приложен болничен лист за периода от 26.09.2019 г. до 31.10.2019 г.;

С вх. № МИ-15-712/07.10.2019 г. в ЦИК чрез ОИК – Две могили е постъпило предложение от представляващ коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Байчо Георгиев за временно назначаване на Лилия Светлозарова Райкова за член на ОИК – Две могили, на мястото на Недялко Борисов Недялков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лилия Светлозарова Райкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Две могили, област Русе, Лилия Светлозарова Райкова, ЕГН …, на мястото на Недялко Борисов Недялков, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения