Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1330-МИ
София, 8 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Две могили, област Русе

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Две могили, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-685/04.10.2019 г. от Недялко Борисов Недялков – член на ОИК – Две могили, за временното му освобождаване от състава на комисията поради болнично лечение, с приложен болничен лист за периода от 26.09.2019 г. до 31.10.2019 г.;

С вх. № МИ-15-712/07.10.2019 г. в ЦИК чрез ОИК – Две могили е постъпило предложение от представляващ коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Байчо Георгиев за временно назначаване на Лилия Светлозарова Райкова за член на ОИК – Две могили, на мястото на Недялко Борисов Недялков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лилия Светлозарова Райкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Две могили, област Русе, Лилия Светлозарова Райкова, ЕГН …, на мястото на Недялко Борисов Недялков, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения