Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1327-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Симеонов Печев, кандидат за общински съветник, и Местна коалиция Движение за радикална промяна Българската пролет в община Червен бряг, чрез Мирослав Митков Макавеев - представляващ срещу решение № 199-МИ от 2 октомври 2019 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба чрез ОИК – Червен бряг по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ- 15-683 от 4 октомври 2019 г.  е от Иван Симеонов Печев, кандидат за общински съветник и Мирослав Митков Макавеев - представляващ Местна коалиция Движение за радикална промяна Българската пролет в община Червен бряг, срещу решение № 199-МИ от 2 октомври 2019 г. на ОИК – Червен бряг.

С обжалваното решение ОИК – Червен бряг е заличила регистрацията на Иван Симеонов Печев, като кандидат за общински съветник в община Червен бряг под № 3 в кандидатската листа на Местна коалиция Движение за радикална промяна Българската пролет в община Червен бряг, регистриран преди това с решение № 120-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Червен бряг.

Жалбоподателите оспорват в срок решението за заличаване, като излагат оплаквания за незаконосъобразност. Твърдят че след заличаването на настоящия адрес на Иван Симеонов Печев в гр. Шумен, където той е следвал на основание чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация, предишният му настоящ адрес в гр. Червен бряг, автоматизирано е възстановен по силата на закона. Аргументират твърдение, че кандидатът има настоящ и постоянен адрес на територията на страната, поне единият от които е на територията на съответното населено място и отговаря на изискванията за уседналост.

Молят Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение на ОИК – Червен бряг с всички произтичащи от това последици.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лица с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка оспореното решение на ОИК – Червен бряг е прието въз основа на задължителните указания, дадени от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. за заличаване на регистрацията на Иван Симеонов Печев на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК.

Към писмото е приложен списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горецитираното писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че Иван Симеонов Печев не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК и т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, Централната избирателна комисия намира решение № 199-МИ на ОИК – Червен бряг за законосъобразно.

Както ЦИК, така и ОИК – Червен бряг са длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат.

Жалбоподателите не представят доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г. в изборния район, в който се кандидатира за общински съветник. Неоснователно е твърдението, изложено в жалбата, че предишният настоящ адрес автоматизирано е възстановен по силата на закона. Съгласно чл. 99, ал. 1 ЗГР всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Иван Симеонов Печев, кандидат за общински съветник под № 3 от листата на Местна коалиция Движение за радикална промяна Българската пролет чрез Мирослав Митков Макавеев - представляващ, срещу решение № 199-МИ от 2 октомври 2019 г. на ОИК – Червен бряг.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Червен бряг.

Решението на ОИК – Червен бряг, подлежи на обжалване пред Административен съд Плевен чрез ОИК – Червен бряг в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 2520-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2519-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения