Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1325-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнали за предизборна агитация в предаването „България гласува“ по ТВ 7, излъчено на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал в Централната избирателна комисия от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-514 от 6 октомври 2014 г., за нарушение чл. 182, ал. 4 от ИК. Към сигнала е приложен технически носител с видеозапис на излъченото на 5 октомври 2014 г. предаване „България гласува" по ТВ 7. Постъпили са и следните сигнали, съдържащи оплакване за същото нарушение в същото предаване: вх. № С-9/05.10.2014 г. от Йорданка Писарска; № С-10/05.10.2014 г. от Стоян Милев; № С-11/05.10.2014 г. от Стоян Воденичаров; № С-20/05.10.2014 г. от Гено Иванов; № С-21/05.10.2014 г. от Камелия Гулева; № С-25/05.10.2014 г. от Иван Петров; № С-26/05.10.2014 г. от Светлана Рангелова; № С-17/05.10.2014 г. от Виолета Лазарова; № С-31/05.10.2014 г. от Мария Кирилова и № С-71/05.10.2014 г. от Мила Спасова.

Централната избирателна комисия извърши проверка, запозна се с видеозаписа на излъченото предаване и установи, че на 5 октомври 2014 г. е излъчено предаването „България гласува" по ТВ 7. В предаването са участвали като гости Соня Колтуклиева, Мика Зайкова, Юлий Москов и други. По време на проведените разговори с гостите Соня Колтуклиева и Мика Зайкова същите неколкократно са заявявали лично отношение към различни кандидати за народни представители, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Соня Колтуклиева изразява лично мнение, което  съдържа негативни оценки за обсъжданите кандидати за народни представители - от ПП „АТАКА", коалиция БСП лява България, ПП „ДПС". Мика Зайкова изразява становище за конкретен кандидат от кандидатската листа на ПП „АТАКА", че се надява да не бъде фактор в следващото Народно събрание. Юлий Москов отправя призив към избирателите как да гласуват, изразяващ се в препоръка да гласуват като него, защото това е единственият разумен избор. С оглед изразеното от него становище не е налице съмнение за коя политическа партия призовава да се гласува.

Централната избирателна комисия приема, че изказването на лични мнения и даването на лични оценки на лица, които са регистрирани като кандидати за народни представители от кандидатски листи на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители, несъмнено съдържа внушения за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия или коалиция при участието й в изборите. Съгласно §1, т. 17 от ДР на ИК предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите. Съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Следователно изказването на личните мнения и оценки на кандидати за народни представители, както и отправянето на призив за подкрепа на политическа партия, регистрирана за участие в изборите, излъчени в предаване по ТВ 7 в изборния ден - 5 октомври 2014 г., представлява нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга - ТВ 7, доколкото личните мнения и оценки на кандидатите за народни представители са дадени от гостите в предаването поради характера на въпросите и водения разговор от водещия на предаването „България гласува". Централната избирателна комисия приема, че нарушение е извършено и от гостите на предаването Соня Колтуклиева, Мика Зайкова и Юлий Москов предвид свободно изразените от тях лични мнения или оценки и отправени призиви за подкрепа на политическа партия, регистрирана за участие в изборите.

Предвид горното и на основание чл. 182, ал. 4, чл. 200, чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за извършване на предизборна агитация в изборния ден - 5 октомври 2014 г., извършено в предаването „България гласува", излъчено по ТВ 7, от Соня Колтуклиева, Мика Зайкова, Юлий Москов и „ТВ Седем" ЕАД, с ЕИК 175093731, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Красно село", ж.к. „Бъкстон", бул. „Цар Борис ІІІ" № 159, ет. 11, представлявано от Панайот Йовчев Велков - синдик.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на „ТВ Седем" ЕАД, с ЕИК 175093731, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Красно село", ж.к. „Бъкстон", бул. „Цар Борис ІІІ" № 159, ет. 11, представлявано от Панайот Йовчев Велков - синдик, за извършеното нарушение.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР - СДВР да установи личните данни - три  имена и ЕГН, и адреса на лицата Соня Колтуклиева, Мика Зайкова и Юлий Москов. След връщане на информация относно личните данни на посочените лица от МВР - СДВР оправомощава председателя на Централната избирателна комисия да състави актове за установените нарушения.

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения