Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1324-МР
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ (ОЦОСУР) за участие с наблюдатели в местния референдум в гр. Каспичан, област Шумен, насрочен на 19 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-2 от 09.10.2014 г. от сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие" (ОЦОСУР), представлявано от Илиян Иванов Илиев - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в местния референдум в гр. Каспичан, област Шумен, насрочен на 19 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 07.10.2014 г. по ф.д. № 2625/1996 г., издадено от Варненски окръжен съд; пълномощно от Илиян Иванов Илиев, представляващ сдружението, в полза на 18 (осемнадесет) лица - представители на сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие" (ОЦОСУР), които да бъдат регистрирани като наблюдатели в местния референдум в гр. Каспичан, община Шумен, насрочен на 19 октомври 2014 г. Данните за лицата са представени и в електронен вид на технически носител.

С вх. № МР-00-4/10.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие" (ОЦОСУР).

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 2 и чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие" (ОЦОСУР) за участие с наблюдатели в местния референдум в гр. Каспичан, област Шумен, насрочен на 19 октомври 2014 г., като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 упълномощени представители на сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие" (ОЦОСУР), както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Илиян Иванов Илиев
2. Димитрина Милкова Боева
3. Валентина Александрова Петрова
4. Валентина Борисова Пантелеева
5. Гергана Недялкова Кунева
6. Гуля Георгиева Великова
7. Даринка Димитрова Ганева
8. Димитричка Валентинова Лазарова
9. Иван Ливорио Мартиньон
10. Иваничка Николова Христова
11. Йорданка Георгиева Георгиева
12. Павел Митков Петров
13. Славка Кирилова Великова
14. Станка Панайотова Генова
15. Татяна Георгиева Тодорова
16. Христо Александров Копринаров
17. Цветомира Василева Христова
18. Шинай Ефримова Калибова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения