Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1322-МИ
София, 07.10.2019

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-177 от 07.10.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за промяна в състава на ОИК – Мъглиж. Предлага се на мястото на Златка Димова Влайкова – заместник-председател на ОИК – Мъглиж, да бъде назначена Даниела Симеонова Кучкова.

Към предложението са приложени: заявление от Златка Димова Влайкова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Мъглиж; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Симеонова Кучкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Златка Димова Влайкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Даниела Симеонова Кучкова, ЕГН ...

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения