Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1320-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“ чрез Симеон Славейков Костадинов – упълномощен представител, срещу решение № 743-МИ/01.10.2019 г. на ОИК – Столична община и решение № 744-МИ/01.10.2019 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба чрез ОИК – Столична община по електронната поща с вх. № МИ-10-171 от 4 октомври 2019 г. от ПП „Възраждане“ чрез Симеон Славейков Костадинов – упълномощен представител, срещу решение № 743-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Столична община, с което е заличена регистрацията на Николай Костадинов Илиев като кандидат за кмет на район „Овча купел“, Столична община, както и решение № 744-МИ/01.10.2019 г. на ОИК – Столична община, с което е заличена регистрацията на Николай Костадинов Илиев за кандидат за общински съветник на Столична община под номер 24 в кандидатската листа на ОИК – Столична община.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Столична община.

В жалбата се твърди, че от 2005 г. Николай Костадинов Илиев има настоящ адрес, находящ се в пределите на страната и оттогава живее постоянно на територията й, а също така че участва перманентно в гражданския и търговския оборот и е субект на плащането на данъци и осигуровки. Счита, че неотразяването в масивите на ГД „ГРАО“ на факта относно завръщането от чужбина през 2005 г. на кандидата за пропуск на службите по гражданско състояние. Моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 743-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Столична община противоречи на решение № 744-МИ от 01.10.2019 г. като неправилни и незаконосъобразни и да постанови решение, с което да задължи ОИК – Столична община да възстанови регистрацията на Николай Костадинов Илиев като кандидат за общински съветник и кмет на район.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Столична община  е прието въз основа на указания на Централната избирателна комисия за заличаване на регистрацията на Николай Костадинов Илиев на основание писмо с № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК. Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г. и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Проверката е установила, че Николай Костадинов Илиев, регистриран като кандидат за кмет на район „Овча купел“, Столична община, и кандидат за общински съветник в Столична община под № 24 от ПП „Възраждане“, не отговаря на изискването за уседналост, поради това че няма настоящ адрес на територията на Република България.

Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултатът от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място.

От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Николай Костадинов Илиев няма настоящ адрес в страната към 26.04.2019 г., поради което не отговаря на изискването за уседналост. Това е така, тъй като не е спазено изискването на закона да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.

Поради горните съображения ЦИК счита, че решение № 743-МИ от 01.10.2019 г. и решение № 744-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Столична община са правилни и законосъобразни, тъй като при приемането им не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Възраждане“ чрез Симеон Славейков Костадинов, срещу решение № 743-МИ от 01.10.2019 г. и решение № 744-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

Връща преписката на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения