Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1319-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1180-НС от 1 октомври 2014 г. относно сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Интермедиа“ ООД чрез онлайн медия Blitz.bg от 29.09.2014 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 1180-НС от 1 октомври 2014 г. при изписването на ЕИК, седалище, адрес на управление и представляващ „Интермедиа" ООД.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в диспозитива на Решение № 1180-НС от 1 октомври 2014 г. на ЦИК, както следва:

Навсякъде думите „ЕИК 123747514, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, община Мъглиж, с. Селце, представлявано от Виолета Вескова Велева - управител" да се четат:

„ЕИК 130312302, седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище", ул. „Георги Бенковски" № 11, представлявано от Славка Николова Бозукова и Георги Стоянов Илиев заедно и поотделно".


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1180-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения