Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1317-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Василев Даскалов в качеството му на регистриран кандидат (под № 1) в кандидатската листа за общински съветници, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., срещу решение № 120-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-689/04.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик от Борислав Василев Даскалов в качеството му на регистриран кандидат (под № 1) в кандидатската листа за общински съветници, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., срещу решение № 120-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик.

С оспореното решение ОИК – Пазарджик е отменила свое предходно решение № 116-МИ/01.10.2019 г. и е заличила регистрацията на Борислав Василев Даскалов, регистриран (под № 1) в кандидатската листа за общински съветници, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., като е анулирала издаденото на заличения кандидат удостоверение.

В жалбата са изложени съображения, че решение № 120-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик е неправилно и незаконосъобразно – постановено в нарушение на чл. 397, ал. 1 ИК и т. 1, буква „а“ от раздел I „Избори за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони“ от Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК. Жалбоподателят счита, че отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК, поради това че има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес, към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019г., като постоянният и настоящият му адреси съвпадат. Борислав Василев Даскалов твърди, че на 24.07.2019 г., без да е подал заявление за дерегистрация по настоящ адрес, дирекция „ЕСГРАОН“ при община Пазарджик служебно е извършила заличаване на настоящия му адрес – без негово знание и съгласие. От проведен разговор със служители на дирекцията жалбоподателят узнал, че заличаването на настоящия му адрес е извършено, тъй като в периода от месец май 2019 г. до 30.08.2019 г. два пъти не бил открит на заявения адрес, но това се дължало на обстоятелството, че през посочения период от време често му се налагало да пътува до София като придружител на болния му баща във връзка с медицински прегледи, изследвания и полагане на ежедневни грижи за него.  

По изложените съображения жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 120-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК - Пазарджик.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Пазарджик и изпратена на ЦИК. Към нея е приложено и становище на ОИК – Пазарджик във връзка с приемането на оспореното решение № 120-МИ от 03.10.2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения :

Видно от административната преписка, обжалваното решение на ОИК – Пазарджик е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Борислав Василев Даскалов на основание писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г., с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК. Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. При извършването на проверката е установено, че Борислав Василев Даскалов, регистриран (под № 1) в кандидатската листа за общински съветници, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., не отговаря на изискването за уседналост по чл. 397, ал. 1 ИК, поради това че е без настоящ адрес в страната – дерегистриран, към 26.04.2019 г. С решение № 116-МИ/01.10.2019 г., ОИК – Пазарджик е приела, че не са налице условия за заличаване регистрацията на кандидата за общински съветник Борислав Василев Даскалов. За да постанови това решение, ОИК – Пазарджик се е мотивирала с резултата от допълнително извършена проверка в „ГРАО“ Пазарджик, при която е установено, че кандидатът има постоянен и настоящ адрес в гр. Пазарджик от 23.11.2000 г., включен е в избирателните списъци с място за гласуване избирателна секция 23 гр. Пазарджик, СУ „Д-р Петър Берон“ на улица „Н. Бозвели“ № 27“. С ново писмо с изх. № МИ-15-599/1/02.10.2019 г., прието с протоколно решение, ЦИК повторно е указала на ОИК – Пазарджик да заличи регистрацията на Борислав Василев Даскалов, регистриран (под № 1) в кандидатската листа за общински съветници, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., тъй като лицето е без настоящ адрес в страната – дерегистриран, както и да отмени невлязлото в сила решение № 116-МИ/01.10.2019 г.

След анализ на доказателствата по административната преписка, в т.ч. и на новите писмени доказателства, приложени от Борислав Василев Даскалов към жалбата, Централната избирателна комисия приема, че посоченото лице отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК. По смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава кандидатът за общински съветник да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г. В конкретния случай не се установява жалбоподателят да е имал настоящ адрес в страната към 26.04.2019 г.

От представеното удостоверение с изх. № И-5010_002 от 04.10.2019 г., издадено от община Пазарджик, относно извършени промени за настоящия адрес на Борислав Василев Даскалов, по несъмнен начин се установява, че същият има настоящ адрес към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26.04.2019 г. Като дата на заличаване на настоящия адрес на Борислав Василев Даскалов е посочена датата 17.05.2019 г., а като дата на дерегистрация от единствен адрес е посочена датата 24.07.2019 г., т.е. и двете дати са след 26.04.2019 г.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че решение № 120-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, със задължителни указания за ново произнасяне относно регистрацията на Борислав Василев Даскалов като кандидат (под № 1) в кандидатската листа за общински съветници, предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

В хода на разискванията се изредиха мнения в обратната посока, а именно, че жалбата следва да бъде отхвърлена, а оспореното решение на ОИК – Пазарджик потвърдено. При проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове: гласували “ЗА“ 10 членове, а именно: Таня Йосифова, Катя Иванова, Бойчо Арнаудов, Стефка Стоева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Александър Андреев, Георги Баханов и Димитър Димитров, а гласували „ПРОТИВ“ – 10 членове: Емил Войнов, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Кристина Стефанова, Таня Цанева, Силвия Стойчева, Ивайло Ивков, Цветанка Георгиева и Николай Николов

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пазарджик.

Решението на ОИК – Пазарджик, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Пазарджик в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения