Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1316-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Иванов Димитров – кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 119-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-675/04.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик от Иван Иванов Димитров – кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 119-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик.

С оспореното решение ОИК – Пазарджик е отменила свое предходно решение № 117-МИ/01.10.2019 г. и е заличила регистрацията на Иван Иванов Димитров като кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., като е приела, че посоченото лице не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и е анулирала издаденото удостоверение.

В жалбата се твърди, че решение № 119-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Твърди се също така, че писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г. и писмо с изх. № МИ-15-599/1/02.10.2019 г., с които ЦИК е указала на ОИК – Пазарджик да заличи регистрацията на Иван Иванов Димитров като кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, поради това, че същият не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК, са необосновани, неправилни, немотивирани и в противоречие с цитираната по-горе разпоредба от Изборния кодекс. В жалбата не се оспорва обстоятелството, че Иван Иванов Димитров е имал настоящ адрес на територията на Великобритания, където е пребивавал. Същият обаче твърди, че е живял в съответното населено място - с. Паталеница, община Пазарджик, не само през последните шест месеца преди датата на изборите, но и през последните повече от десет години. Изложени са съображения, че извършената проверка от ГД „ГРАО“ при МРРБ е повърхностна и решаващият орган неправилно и превратно е интерпретирал събраните писмени доказателства, тъй като предоставените данни от ГД „ГРАО“ не отразяват актуалният статус на жалбоподателя относно настоящия му адрес. Не на последно място, жалбоподателят твърди, че нито на него, нито на ОИК – Пазарджик е било предоставено протоколното решение на ЦИК, послужило като основание за приемане на оспореното решение.

По изложените съображения жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 119-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик.

Преписката по жалбата е окомплектувана от ОИК – Пазарджик и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения :

Видно от административната преписка, обжалваното решение на ОИК – Пазарджик е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Иван Иванов Димитров на основание писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г., с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК. Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, и обхваща всички кандидатски листи, във всички изборни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. При извършването на проверката е установено, че Иван Иванов Димитров, регистриран като кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, не отговаря на изискването за уседналост, поради това че е без настоящ адрес в страната към 26.04.2019г., а от 07.06.2006 г. е с настоящ адрес във Великобритания. С решение № 117-МИ/01.10.2019 г. ОИК – Пазарджик е приела, че не са налице условията за заличаване на кандидата за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик – Иван Иванов Димитров, предложен в  кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. За да постанови това решение, ОИК – Пазарджик се е мотивирала с постъпило в комисията с вх. № 47/01.10.2019 г. удостоверение (с изх. № 00019/01.10.2019 г.),  издадено от кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от което се установява, че към 01.10.2019 г. посоченото лице има заявен последен настоящ адрес. След допълнителна проверка за истинността на представеното удостоверение ОИК – Пазарджик е установила, че същото действително е издадено от кметство с. Паталеница, община Пазарджик. С ново писмо с изх. № МИ-15-599/1/02.10.2019 г., прието с протоколно решение, ЦИК повторно е указала на ОИК – Пазарджик да заличи регистрацията на Иван Иванов Димитров като кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, тъй като лицето е без настоящ адрес в страната, както и да отмени невлязлото в сила решение № 117-МИ/01.10.2019 г.

Централната избирателна комисия приема, че предвид доказателствата по административната преписка, при постановяване на оспореното решение ОИК – Пазарджик правилно е съобразила резултата от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК относно Иван Иванов Димитров. По смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава кандидатът за кмет на кметство да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че решение № 119-МИ от 03.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а административната преписка – върната на същата комисия.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Иванов Димитров – кандидат за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик, от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 119-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, област Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пазарджик.

Решението на ОИК – Пазарджик подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Пазарджик в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения