Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1315-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Димитър Георгиев Димитров, регистриран като кандидат за общински съветник в община Горна Оряховица, издигнат от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, Стефан Тодоров Хвойнев – упълномощен представител на Движение Заедно за промяната, и Светослав Пенчев Пенчев срещу решение № 108 от 01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-22-302, № МИ-25-681 от 04.10.2019 г. и МИ-15-161\1 от 05.10.2019 г. от Димитър Георгиев Димитров, регистриран като кандидат за общински съветник в община Горна Оряховица, издигнат от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Стефан Тодоров Хвойнев – упълномощен представител на Движение Заедно за промяната, и Светослав Пенчев Пенчев срещу решение № 108 от 01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица.

С оспорваното решение № 108 от 01.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица е отказала заличаването на Добромир Стойков Добрев като кандидат за кмет на община Горна Оряховица и като кандидат за общински съветник.

Жалбоподателите твърдят, че с писмо изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. на ЦИК ОИК – Горна Оряховица е била уведомена, че е налице несъответствие за кандидат с имена Добромир Стойков Добрев с основание липса на настоящ адрес на лицето (дерегистриран).

Жалбоподателите твърдят, че ОИК – Горна Оряховица е била уведомена за несъответствието, били са й дадени указания относно заличаване регистрацията на кандидата, но същата е постановила обжалваното решение, без да се съобрази с това и без да е установила нови обстоятелства. Според жалбоподателите мотивите в решението са необосновани и противоречат на закона. Жалбоподателите считат, че ОИК – Горна Оряховица е трябвало да спази указанията на ЦИК и разпоредбите на Изборния кодекс и на основание чл. 87, ал. 1, т. 15 ИК да заличи регистрацията на въпросния кандидат.

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Горна Оряховица като неправилно и да постанови ново, с което да задължи ОИК – Горна Оряховица да заличи регистрацията на Добромир Стойков Добрев като кандидат за кмет на община Горна Оряховица и като кандидат за общински съветник, както и да се утвърди бюлетина, в която да се вземе предвид заличаването на регистрацията.

След като се запозна с жалбите и приложените към тях документи Централната избирателна комисия, намира, че те са процесуално недопустими поради липса на правен интерес за жалбоподателите. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с признатата възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, с който са му накърнени негови права и законни интереси. В настоящия случай жалбоподателите оспорват решение, на което те не са адресат и с него не им се накърняват законни права и интереси.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия следва да остави без разглеждане жалбите.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Горна Оряховица.

Решението на ОИК – Горна Оряховица, подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Горна Оряховица в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения