Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1314-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ срещу Решение № 57 на Общинска избирателна комисия – Исперих, с което е заличен кандидата Венцислава Георгиева Димитрова от листата за общински съветници на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

В Централната избирателна комисия чрез ОИК-Исперих е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-676 от 04.10.2019 г. от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ чрез адв. Даниел Димитров Йорданов, пълномощник на Корнелия Нинова, представляваща КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ срещу Решение № 57 от 1.10.2019 г. на ОИК – Исперих. Към жалбата са приложени пълномощно на адв. Даниел Димитров, служебна справка в НБД „Население“ за постоянен и настоящ адрес на г-жа В. Димитрова, заявление-декларация приложение 65-МИ от кандидата Венцислава Димитрова, протокол №13 от 24.09.2019 г. на ОИК-Исперих, Решение № 46-МИ от 24.09.2019 г. за регистриране на кандидатска листа на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, Удостоверение за регистрация на кандидата Венцислава Димитрова, Протокол № 16 от 1.10.2019 на ОИК-Исперих и Решение № 57 от 1.10.2019 г. на ОИК-Исперих.

С оспорваното Решение № 57 от 01.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Исперих е заличила регистрацията на Венцислава Георгиева Димитрова като кандидат за общински съветник от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изпълнение на писмо изх. № МИ/15-599/1.10.2019 г. на ЦИК за заличаване на кандидата, тъй като не отговаря на условията за уседналост по т.1 от Решение № 966- МИ от 5.09.2019 г.

Жалбоподателят твърди, че Решение № 57 от 01.10.2019 г. на ОИК–Исперих, с което е заличена предходната регистрация на Венцислава Георгиева Димитрова с Решение № № 46-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК-Исперих, е неоснователно и незаконосъобразно. В жалбата се посочва, че постоянният адрес на кандидата е на територията на община Исперих и е живяла и работила повече от година в град Исперих. В подкрепа на твърденията се прилагат Трудов договор №16 от 25.07.2018 г., Регистрационна карта, издадена от Агенцията по заетостта, град Исперих, Заповед № 17 от 24.07.2019 г. за прекратяване на трудово правоотношение, извадка от здравна книжка за посещения на лекар по дентална медицина, които според жалбоподателя свидетелстват за реално живеене на територията на община Исперих, особено трудовият договор.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 57 от 1.10.2019 г. на ОИК – Исперих като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна и обжалваното решение ОИК – Исперих е законосъобразно. Това е така, защото обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Исперих от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия е указала да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горецитираното писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че лицето Венцислава Георгиева Димитрова не отговаря на условията на т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, с което изискването на чл. 397, ал. 1 ИК не е изпълнено, Централната избирателна комисия намира решение № 57-МИ на ОИК –Исперих за законосъобразно. Както ЦИК, така и ОИК – Исперих са били длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Жалбоподателите разполагат с възможността да оспорят въпросния официален удостоверителен документ по съдебен ред по правилата на ГПК, но не и по реда на ИК пред ЦИК.

Обстоятелствата, които жалбоподателят сочи в жалбата, по никакъв начин не са в състояние да докажат регистрация по настоящ адрес в град Исперих, а само фактическо живеене, което е различно от изискуемото по закон обстоятелство за наличие на регистриран настоящ адрес на територията на Република България.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ срещу решение № 57 от 01.10.2019 г. на ОИК – Исперих.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Исперих.

Решението на ОИК – Исперих, подлежи на обжалване пред Административен съд Исперих чрез ОИК – Исперих в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения