Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1311-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Дойчин Динев Динев, кандидат за общински съветник от листата на партия „Християндемократическа партия на България“, срещу решение № 203-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Сливен, за заличаване на регистрация му

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-682 от 4 октомври 2019 г. на ЦИК от Дойчин Динев Динев, кандидат за общински съветник от листата на партия „Християндемократическа партия на България“, срещу решение № 203-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Сливен за заличаване на регистрация му. Жалбата заедно с комплектуваната преписка е получена от ОИК – Сливен

С обжалваното решение ОИК – Сливен е заличила регистрацията на Дойчин Динев Динев като кандидат за общински съветник в община Сливен, регистриран с решение № 120-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Сливен от кандидатската листа на партия „Християндемократическа партия на България“, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване с твърдение, че решението е неправилно, постановено при нарушаване на процесуалните правила и на материално-правни норми. Според жалбоподателя, за да постанови този акт, ОИК – Сливен е съобразила резултати от извършена проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ с писмо изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. и приложена таблица списък с резултати от извършени проверки за несъответствия на регистрираните кандидати. Той прилага като доказателствен материал копие от лична карта и удостоверение, издадено от община Сливен, за настоящ адрес от което е видно, че лицето има настоящ адрес от дата 03.10.2019 г. Твърди, че през всички години досега е включван в избирателните списъци от общината и е гласувал в гр. Сливен в избирателна секция в училище „Йордан Йовков“. Жалбоподателят изисква да бъдат представени следните доказателства: извлечение от списъците на избирателите за периода 2001 – 2019 г. за регистрирането му с право на избор на територията на община Сливен; справка за регистриране на гласуването му чрез полагане на подписа му в избирателните списъци за този период; заявленията за постоянен и настоящ адрес, които са попълвани при издаването на документите за самоличност 2001 и 2011 г.

На базата на това жалбоподателят моли да бъде постановено решение, с което да се отмени решение № 203-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Сливен за заличаване на регистрацията му като кандидат за общински съветник.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Сливен за законосъобразно. Това е така, защото обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Сливен от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г., с което е указано да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Според проверката на ГД „ГРАО“ в МРРБ лицето Дойчин Динев Динев няма настоящ адрес в Република България.

Централната избирателна комисия намира решение № 203-МИ на ОИК – Сливен за законосъобразно. Както ЦИК, така и ОИК – Сливен са били длъжни да се съобразят с обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Жалбоподателят разполага с възможността да оспори въпросния официален удостоверителен документ по съдебен ред по правилата на ГПК, но не и по реда на ИК пред ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дойчин Динев Динев, кандидат за общински съветник от листата на партия „Християндемократическа партия на България“, срещу решение № 203-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Сливен, за заличаване на регистрация му.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Сливен.

Решението на ОИК – Сливен, подлежи на обжалване пред Административен съд – Сливен чрез ОИК – Сливен в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения