Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1310-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюлин Зия Сали чрез адв. Райна Божурова и ПП „Движение за права и свободи“ чрез пълномощника си Исмет Абил, срещу решение № 76-МИ от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Тервел, област Добрич

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-170 и МИ-10-170\1 от 4 октомври 2019 г. от Гюлин Зия Сали чрез адв. Райна Божурова и ПП „Движение за права и свободи“ чрез пълномощника си Исмет Абил, срещу Решение № 76-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тервел.

С оспореното решение ОИК – Тервел е заличила регистрацията на кандидат под № 5 Гюлчин Зия Сали в кандидатска листа за общински съветници на ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. и е анулирала издаденото й удостоверение.

В жалбата се твърди, че Решение № 76-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тервел се основава на невярна и неистинска информация, въведена в базите данни за населението (локална и национална), както и че не е вярно Гюлчин Зия Сали да е заявявала настоящ адрес в Турция, нито някога е живяла извън България. Жалбоподателят смята обжалваното решение за необосновано, неправилно и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила.

От община Тервел е поискано издаването на удостоверение за промени в настоящия адрес, каквото е издадено. Лицето, подало жалбата предполага, че удостоверението е издадено въз основа на данните, съдържащи се в локалната (общинска) и/или национална база данни за населението. Според него в удостоверението за промени в настоящия адрес, издадено от община Тервел са посочени неверни/неистински данни за заявен настоящ адрес в Турция.

По изложените съображения жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение в цялост, както и да открие производство по оспорване истинността на всички документи, в които се сочи заявяване на настоящ адрес в Турция, включително на информацията, въведена в локалната и националната база данни за населението.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения: видно от преписката, оспорваното решение на ОИК – Тервел е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Гюлчин Зия Сали на основание писмо с изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г., във връзка с писмо № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК). Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г., и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. При извършването на проверката е установено, че Гюлчин Зия Сали, регистрирана като кандидат за общински съветник (под № 5) в кандидатска листа за общински съветници на ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., не отговаря на изискването за уседналост, поради това, че е без настоящ адрес в страната към 26.04.2019 г. Това се потвърждава и от издаденото от община Тервел удостоверение с изх. № АО-4064 от 02.10.2019 г. за промени на настоящ адрес. От това удостоверение е видно, че лицето има настоящ адрес в гр. Добрич от 04.09.2019 г.

Правилно ОИК – Тервел е съобразила резултата от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК при постановяване на оспореното решение. По смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, живял най-малко шест месеца преди датата на изборите означава кандидатът да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26.04.2019 г.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 76-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Тервел е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а преписката – върната на комисията.

По искането на жалбоподателя ЦИК да открие производство по оспорване истинността на всички документи, в които се сочи заявяване на настоящ адрес в Турция, включително на информацията, въведена в локалната и националната база данни за населението, Централната избирателна комисия не е компетентна да се произнесе.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Гюлин Зия Сали чрез адв. Райна Божурова и ПП „Движение за права и свободи“ чрез пълномощника си Исмет Абил, срещу решение № 76-МИ от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Тервел, област Добрич.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя за откриване на производство по оспорване истинността на документи, поради липса на компетентност.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Тервел.

Решението на ОИК – Тервел подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич чрез ОИК – Тервел в тридневен срок.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения