Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1305-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии № 01490006 и № 014900014 в община Струмяни

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпило писмо с наш вх. № МИ-15-664 от 04.10.2019 г. от ОИК – Струмяни. Със същото писмо ОИК – Струмяни ни уведомява, че при постановяване на свое решение № 74-МИ от 30.09.2019 г., оповестено в 21.11 часа на интернет страницата на комисията, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1и т. 5 от ИК и Решение на ЦИК № 1029-МИ от 10.09.2019 г. не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на Общинската избирателна комисия – Струмяни.

Преписката изпратена от ОИК – Струмяни в Централната избирателна комисия е преписката във връзка с назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Струмяни. Преписката съдържа: писмено предложение за съставите на СИК от и.д. кмет на община Струмяни, списък с резервни членове, предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите, копие от удостоверение за актуално състояние на партиите и коалициите, пълномощни, протокол от проведени консултации за назначаване на СИК, съобщение за оповестяване на консултациите, писма с изх. №№ 15, 16 от 26.09.2109 г. на ОИК – Струмяни, писма с вх. №№ 37 и 45 на ОИК – Струмяни, решение № 74-МИ от 30.09.2019 г., ведно с протокол от приемането му и разпечатка от страницата от интернет страницата на комисията за оповестяването му.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка :

С решение № 74-МИ от 30.09.2019 г. ОИК – Струмяни е постановила решения за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, а именно:

Проект за решение с предложение за попълване на членския състав в СИК № 014900006 – с член, предложен от коалиция БСП за България, като свободното място за член в СИК № 014900014, с. Никудин се попълни от с член предложен от партия ГЕРБ.

Проект за решение за попълване на членския състав на СИК № 014900014, с. Никудин – с член, предложен от коалиция БСП за България, като свободното място за член на СИК № 014900006, с. Микрево се попълни от член, предложен от партия ГЕРБ.

С оглед на горното и на основание т. 28 от Решение № 1029-МИ от 10 септември 2019 г. ОИК – Струмяни изпраща на Централната избирателна комисия цялата преписка във връзка с назначаването на секционните избирателни комисии за назначаване на СИК № 014900006, с. Микрево, и СИК № 014900014, с. Никудин.

Видно от преписката и конкретно от предложението на и.д. кмета за назначаване на СИК е, че КП „Демократична България – Обединение“ не е направила предложение за членове за попълване на съставите на СИК № 014900006, с. Микрево и СИК № 014900014, с. Никудин.

С писма с изх. №№ 15 и 16 от 26.09.2109 г. ОИК – Струмяни изисква от коалиция БСП за България и партия ГЕРБ предложения за попълване на незаетите места в на СИК № 014900006, с. Микрево, и СИК № 014900014, с. Никудин. С писма вх. №№ 37 и 45 на ОИК – Струмяни са представени предложенията на партия ГЕРБ и коалиция БСП за България за попълване на съставите в цитираните две СИК.

След като се запозна с всички документи по преписката, въз основа на които ОИК – Струмяни е постановила решение № 74-МИ/30.09.2019 г. и при съобразяване на свое Решение № 1029-МИ от 10 септември 2019 г. и Методиката за квотно разпределение на местата в СИК, изискванията на чл. 92, ал. 3 и ал. 6 ИК Централната избирателна комисия счита, че при назначаване на съставите на СИК № 014900006, с. Микрево и СИК № 014900014, с Никудин, незаетите места в тези секции да се попълнят, както следва: един член в СИК № 014900014, с Никудин от коалиция БСП за България и в № 014900006, с. Микрево – от партия ГЕРБ.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 91, ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии № 014900006, с. Микрево и СИК № 014900014, с Никудин, съгласно приложение № 1 и възлага на ОИК – Струмяни да издаде удостоверения на назначените членове.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Струмяни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1361-МИ/

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения