Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1304-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 от 03.10.2019 г. от Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, представлявано от Златан Кирилов Стойков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Златан Кирилов Стойков в полза на 32 (тридесет и две) лица – представители на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 32 (тридесет и два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- пълномощно от представляващия Златан Кирилов Стойков в полза на Васил Василев Върбанов.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 03.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 31 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за 1 лице са установени несъответствия, а именно:

Милко Петров Томов, ЕГН … е с невалидно ЕГН.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 (тридесет и един) упълномощени представители на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛН

1.

Васил Василев Върбанов

2.

Иван Недялков Евтимов

3.

Павел Петров Станев

4.

Никола Панков Диновски

5.

Антон Атанасов Атанасов

6.

Стефан Дянков Стефанов

7.

Николай Петков Георгиев

8.

Васил Николов Василев

9.

Цочо Панчев Маринов

10.

Екатерина Димитрова Шипковенска

11.

Александър Христов Димитров

12.

Йорданка Асенова Рангелова

13.

Димитър Рангелов Симеонов

14.

Елисей Илиев Иванов

15.

Георги Димитров Ненов

16.

Недю Целков Христов

17.

Илко Енчев Хаджиминчев

18.

Бойко Андонов Терзиев

19.

Анастас Тодоров Горанов

20.

Йорданка Стоилова Марушкина

21.

Васил Петров Джелебов

22.

Хубен Маринов Фералиев

23.

Атанас Жечев Великов

24.

Тодор Колев Георгиев

25.

Лъчезар Иванов Станчев

26.

Марко Иванов Марков

27.

Стоян Николов Стоянов

28.

Венцислав Антонов Савов

29.

Кунчо Димитров Узунов

30.

Станчо Николов Тодоров

31

Мирослав Георгиев Ангелов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения