Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1303-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“, подписано от Светозар Стоянов Съев и Пейчо Димитров Касъров – представляващи коалицията, заведено под № 7 на 17 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 10.08.2022 г. за образуване на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ между партия „КОЙ –Компетентност, отговорност и истина“, партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“, партия „ПОДЕМ“ и партия „НАЦИЯ“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от представляващите Светозар Стоянов Съев, Атанас Георгиев Йончев и Пейчо Димитров Касъров.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ от 10.08.2022 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 798/2012 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОДЕМ“ от 15.08.2022 г., издадено от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 762/2017 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАЦИЯ“ от 15.08.2022 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 5/2021 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ от 02.08.2022 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

6. Удостоверение изх. № 48-00-444 от 11.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

7. Удостоверение изх. № 48-00-452 от 12.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ПОДЕМ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

8. Удостоверение изх. № 48-00-457 от 15.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „НАЦИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2021 г.

9. Удостоверение изх. № 48-00-387 от 04.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

10. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“.

9. Образец от печата на партия „ПОДЕМ“.

10. Образец от печата на партия „НАЦИЯ“.

11. Образец от печата на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

12. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“.

13. Образец от подписа на представляващия партия „ПОДЕМ“.

14. Образец от подписа на представляващия партия „НАЦИЯ“

15. Образец от подписа на представляващия партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

16. Образец от подписите на представляващите коалицията. Коалицията няма печат.

17. Вносна бележка от Първа инвестиционна банка АД от 17.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

18. Удостоверение от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ИСТИНА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

19. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

20. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3330 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: „Български дух и традиции – гражданско движение“

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ИСТИНА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Български дух и традиции – гражданско движение

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения