Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1302-МИ
София, 6 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Георгиев Шабов – главен редактор на новинарски сайт www.actualnosvishtov.com, срещу решение № 116 от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез ОИК – Свищов с вх. № МИ-15-669 от 04.10.2019 г. от Александър Георгиев Шабов – главен редактор на новинарски сайт www.actualnosvishtov.com, срещу Решение № 116 от 03.10.2019 г. на ОИК – Свищов, с което е установено нарушение на чл. 180 и чл. 187 ИК на новинарския сайт www.actualnosvishtov.com с главен редактор Александър Шабов.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Свищов.

В жалбата се твърди, че вменените нарушения не са извършени, не са установени и не са доказани.

Според жалбоподателя електронната медия www.actualnosvishtov.com не е сключвала каквито и да било договори във връзка с предизборната кампания, поради което нарушение на чл. 180 ИК не е извършено. Подалият жалбата твърди също така, че доставчиците на медийни услуги не са длъжни непременно да предоставят условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, каквито са разпоредбите на чл. 187, ал. 1 ИК, ако са избрали да не предоставят трибуна в предизборната надпревара. В този смисъл отразяването на актуални събития (в т. ч. такива от предизборната кампания) и запознаването на потребителите с интересни личности (в т. ч. явяващи се кандидати в изборите) само по себе си не е предизборна агитация по смисъла на ИК (призив за подкрепа или неподкрепа). Твърди се, че никъде в медията www.actualnosvishtov.com не са налице такива призиви.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 116 от 03.10.2019 г. на ОИК – Свищов, с което е установено нарушение на чл. 180 и чл. 187 ИК на новинарски сайт www.actualnosvishtov.com с главен редактор Александър Шабов като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира жалбата срещу обжалваното решение, макар и подадена в срок и от активно легитимирано лице, за процесуално недопустима като подадена срещу акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване. Това е така, защото обжалваното решение е само част от административнонаказателната процедура и има организационно-технически характер. На обжалване ще подлежи крайният акт, с който евентуално се налага санкция на нарушителя, и едва тогава жалбоподателят ще има възможността да изложи мотивите си относно незаконосъобразността и на това решение, съответно издадените Акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление пред съответния съд.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Александър Георгиев Шабов – главен редактор на новинарски сайт www.actualnosvishtov.com, срещу Решение № 116 от 03.10.2019 г. на ОИК – Свищов.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Свищов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения