Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1301-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Продължаваме Промяната“, подадено и подписано от Никола Георгиев Минчев – упълномощен от представляващите коалицията Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев, заведено под № 4 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 06.08.2022 г. за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната“ между партия „Волт“ и партия „Средна европейска класа“ за участие с общи листи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ от 10.08.2022 г., издадено от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВОЛТ“ от 03.08.2022 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 36/2018 г.

4. Удостоверение изх. № 48-00-442 от 11.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

5. Удостоверение изх. № 48-00-390 от 04.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ВОЛТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Образец от печата на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.

7. Образец от печата на партия „ВОЛТ“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.

9. Образци от подписите на представляващите партия „ВОЛТ“.

10. Образци от подписите на представляващите коалиция „Продължаваме промяната.

Коалицията няма печат.

11. Преводно нареждане от „Алианц Банк България“ АД от 12.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

12. Служебна бележка от 05.08.2022 г. от „Алианц Банк България“ АД, за банкова сметка на името на партия „ВОЛТ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

13. Имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Декларация-съгласие по чл. 128, ал. 2 ИК.

15. Пълномощно от представляващите коалицията  в полза на Никола Георгиев Минчев.

16. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5550 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: Продължаваме Промяната.

От протокол вх. № НС-04-0330 от 17 август 2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Продължаваме Промяната

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения