Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 13-ЕП
София, 24 март 2014 г.

ОТНОСНО: документите, с които следва да бъдат комплектувани предложенията на партиите и коалициите за членове на РИК и предложенията на областните управители

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 60, чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Към писмените предложения за състави на районните избирателни комисии по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК всяка една от подалите ги партии и коалиции следва да приложи:

- копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г.;

- пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а;

- списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК;

- копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;

- декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК - Приложение № 1.

2. При постигнато съгласие между участвалите в консултациите при областния управител партии и коалиции за състава на съответната РИК областният управител представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 30 март 2014 г.:

- писмено предложение за състава на РИК, което съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлага, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- списък на резервните членове, който съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлагат, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- документите по т. 1 от настоящото решение, представени от партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждането на консултациите и начина на оповестяването му;

- протокол/ите, подписан/и от участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите, включително писмените възражения и особени мнения, приложени към него/тях.

3. В случай че областният управител не направи предложение или не е постигнато съгласие при консултациите за състав на РИК, следва незабавно да изпрати в ЦИК описаните книжа и документи по т. 2 не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 30 март 2014 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

21-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения