Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1296-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ чрез пълномощника й Ани Ангелова Вакъвчиева, срещу решение № 122-МИ от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-638 от 3 октомври 2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Дупница от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ чрез пълномощника й Ани Ангелова Вакъвчиева, срещу решение № 122-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Дупница.

С оспореното решение, ОИК – Дупница е заличила регистрацията на Атанас Иванов Николов като кандидат за общински съветник (под № 4) в кандидатска листа за общински съветници на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., като е приела, че посоченото лице не отговаря на условията по т. 1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК и е анулирала издаденото удостоверение.

В жалбата се твърди, че решение № 122-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Дупница е незаконосъобразно, необосновано и при постановяването му е допуснато съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита срещу постановения акт. Изложени са съображения, че от съдържанието на обжалваното решение не ставало ясно точно на кое от условията по т. 1 от решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК не отговаря Атанас Иванов Николов. Твърди се, че документите за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., са приети от ОИК – Дупница на 23.09.2019 г. без възражения, както и че при регистрацията са използвани изцяло бланкови документи, които са достъпни на сайта на ЦИК.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 122-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Дупница.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Дупница и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:

Видно от административната преписка, оспорваното решение на ОИК – Дупница е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Атанас Иванов Николов на основание писмо с № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ар. 1 от Изборния кодекс (ИК). Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г., и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. При извършването на проверката е установено, че Атанас Иванов Николов, регистриран като кандидат за общински съветник (под № 4) в кандидатска листа за общински съветници на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., не отговаря на изискването за уседналост, поради това, че е без настоящ адрес в страната към 26.04.2019 г.

Правилно ОИК – Дупница е съобразила резултатът от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК при постановяване на оспореното решение. По смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, живял най-малко шест месеца преди датата на изборите означава кандидатът да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26.04.2019 г.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 122-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Дупница е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а административната преписка – върната на същата комисия.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ чрез пълномощника й Ани Ангелова Вакъвчиева, срещу решение № 122-МИ от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Дупница.

Решението на ОИК – Дупница подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград чрез ОИК – Дупница в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1324-МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения