Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 2 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ между партия „Движение Да България“ (Да България), партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) и партия „Зелено движение“ (ЗД) за общо участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява заедно от съпредседателите Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ от 03.08.2022 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ от 02.08.2022 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ от 12.08.2022 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.

5. Удостоверение изх. № 48-00-394 от 04.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Удостоверение изх. № 48-00-388 от 04.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

7. Удостоверение изх. № 48-00-445 от 11.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

8. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.

9. Образец от печата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.

10. Образец от печата на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“.

11. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.

12. Образец от подписа на представляващия партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.

13. Образци от подписите на представляващите партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“.

14. Образци от подписите на лицата, представляващи заедно коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ. Коалицията няма печат – представена декларация.

15. Заверено копие от преводно нареждане от УниКредит Булбанк АД от 15.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

16. Банков документ от 15.08.2022 г. от УниКредит Булбанк АД, за банкова сметка на името на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Пълномощно от 15.08.2022 г. в полза на Кристина Николаева Петкова и Надежда Георгиева Йорданова.

19. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7900 избиратели, както и електронни документи, в които са положени квалифицирани електронни подписи на заявени 188 избиратели, или общо заявени 8088 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

От протокол вх. № НС-04-03-23 от 17 август 2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения