Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1286-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-609/01.10.2019 г. от ОИК – Дулово, във връзка с отказ за назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово.

На проведеното заседание на 27.09.2019 г. ОИК – Дулово не е имала необходимото мнозинство за приемане на решение за назначаване съставите на СИК в община Дулово и е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс.

Към преписката са приложени: решение № 71-МИ от 27.09.2019 г. на ОИК – Дулово; протокол от заседанието на ОИК – Дулово от 27.09.2019 г., ведно с дневен ред; писмо от кмета на община Дулово с вх. № 77/24.09.2019 г.; протокол от срещата с представители на политическите партии и коалиции, проведени при кмета на община Дулово, ведно с присъствен лист и покана за консултациите и предложения за състави на СИК от ПП ГЕРБ, коалиция „БСП за България“, коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, ПП „ДПС“, ПП ВОЛЯ и коалиция „Демократична България – Обединение“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, установи следното:

На проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Дулово не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции и протоколът от консултациите, заедно с останалите документи са изпратени на ОИК – Дулово за назначаване на секционните избирателни комисии на основание чл. 91, ал. 12 ИК.

На заседанието на ОИК – Дулово на 27.09.2019 г. е внесено предложение за съставите на СИК на територията на община Дулово, което е съобразено с направените предложения на партиите и коалициите на проведените консултации при кмета на общината при максимално удовлетворяване на желанията им. От протокола се установява, че не имало разисквания или по-точно не са направени конкретни допълнителни предложения по така направеното предложение за съставите на СИК на територията на община Дулово. Възражения от членове на комисията е имало по отношение на това, че партия „ДПС“ „няма ръководни позиции в града“, а „секции, които традиционна са разпределени на ДПС по селата, сега не са“. При проведеното гласуване не е постигнато необходимото мнозинство съгласно чл. 85, ал. 4 ИК.

 

Предвид горното и на основание чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да назначи съставите на СИК на територията на община Дулово.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, установи, че така предложеното решение от ОИК – Дулово за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Дулово е изготвено при спазване на изискванията на Решение 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и методиката за квотното разпределение на местата в СИК, както и на императивните изисквания на чл. 92, ал. 3 и 6 ИК, поради което счита, че същото следва да бъде възприето и в настоящото решение. Това е така, тъй като видно от предложението е, че на територията на община Дулово в 42 секционни избирателни комисии партия ГЕРБ има 42 ръководни длъжности; коалиция БСП за България – 42; коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ – 18; партия ДПС – 16 и партия ВОЛЯ – 8, което точно отговаря на методиката за квотното разпределение на местата в СИК, приета с решение на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 91, ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Дулово от № 191000401 до № 191000442 включително, съгласно приложение № 1 и възлага на ОИК – Дулово да издаде удостоверения на назначените членове.

УКАЗВА на ОИК – Дулово да изиска от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ да предложат членове на секции № 191000413 и № 191000425 и на партия ВОЛЯ – за секция № 191000437.

ВЪЗЛАГА на ОИК – Дулово да утвърди списъка на резервните членове на СИК на територията на община Дулово.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Дулово за изпълнение на указанията на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1329-МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения