Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1285-НС
София, 7 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Ценов Тодоров – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, относно протокол от СИК № 050900100

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Николай Ценов Тодоров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", относно протокол от СИК № 050900011, заведена с вх. № Ж-36 на 05.10.2014 г. в 22,20 ч.

Към жалбата е приложено: копие от протокол на СИК № 050900100; пълномощно в полза на Николай Ценов Тодоров.

В подадената жалба се съдържа оплакване, че от данни на присъстващи лица в посочения СИК е била налице лоша организация, грешки в работата и неподготвеност на избирателните комисии, което води до опорочаване волята на избирателите. Твърди се, че на основание чл. 287, ал. 3 от ИК е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В петитума на жалбата е заявено искане за извършване на ново преброяване от Централната избирателна комисия.

Жалбата е подадена на 5 октомври 2014 г. по електронната поща от надлежно упълномощено лице и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия разгледа приложеното към жалбата копие от протокол на СИК № 050900100 и установи, че протоколът е изписан четливо. Действително в т. 9 от протокола след извършена поправка в графа 18 за ПП „Движение за права и свободи" са отразени 5 гласа, а в графа 19 за ПП „Глас Народен" е отбелязано „0". Същото отразяване е повторено в т. 10 от протокола: в графа 18 са отбелязани 4 гласа без преференции и 1 глас с преференция на кандидата под № 2 в кандидатската листа на ПП „ДПС", а в графа 19 не е отбелязано нищо. Извършената поправка е в полза на жалбоподателя, тъй като първоначалното отбелязване в протокола е било „0". Поправката е извършена по надлежния ред, като е била скрепена с подписите на всички членове на секционната избирателна комисия. Други поправки в протокола не са извършвани.

Протоколът е надлежно подписан от всички членове на секционната избирателна комисия и е подпечатан с печата на комисията.

Централната избирателна комисия сравни приложения към жалбата протокол, получен от секционната избирателна комисия непосредствено след изготвянето му и заверен с печата на секционната избирателна комисия, с екземпляра от протокола, който е качен на страницата на Районна избирателна комисия - Видин, след първичното въвеждане на резултатите от „Информационно обслужване" АД в РИК - Видин. Между двата екземпляра не бяха установени съществени нарушения от вписаните в двата протокола данни, поради което ЦИК не намира основание за прилагане на чл. 287, ал. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Ценов Тодоров - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", относно протокол от СИК № 050900100.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения