Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1274-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Крумовград, област Кърджали

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-382 от 01.10.2019 г. от Абидин Хаджимехмед - вр.и.д. кмет на община Крумовград, с приложено предложение от коалиция „Демократична България – Обединение“, за промяна в състава на ОИК – Крумовград, заявление от Евелина Миткова Календжиева, назначена за член на ОИК – Крумовград с Решение № 1084-МИ от 12.09.2019 г. Предлага се на мястото на Евелина Миткова Календжиева за член на ОИК - Крумовград, да бъде назначена Анелия Руменова Асенова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Анелия Руменова Асенова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Крумовград, област Кърджали, Евелина Миткова Календжиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Крумовград, област Кърджали, Анелия Руменова Асенова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения