Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 127-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция Движение „ЗАЕДНО“, подписано от представляващия коалицията Димитър Александров Митев, заведено под № 8 на 9 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 02.04.2019 г. за образуване на коалиция, подписано от лицата, които представляват партиите:

- за партия „Християн-Социален Съюз“ – Гриша Василев Господинов и Стефан Василев Урумов;

- за партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица БСДЕ“ – Александър Трифонов Томов.

Коалицията ще се представлява Димитър Александров Митев.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Християн-Социален Съюз“ от 03.04.2019 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 11519/2000 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ от 02.04.2018 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.

4. Образец от подписа на представляващия коалицията.

5. Образци от подписите на представляващите и от печатите партиите – 2 бр.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-256 от 10.04.2019 г. за внесени от партия „Християн-Социален Съюз“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-255 от 10.04.2019 г. за внесени от партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

8. Вносна бележка от 10.04.2019 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

9. Банкова референция от „УниКредит Булбанк“ АД с изх. № 0292-64-004502/29.03.2019 г., издадено на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

10. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на Движение „ЗАЕДНО“ свързани с предизборната кампания.

11. Списък от 6368 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като Движение „ЗАЕДНО“.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-23 от 10.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция Движение „ЗАЕДНО“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция Движение „ЗАЕДНО“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 128, ал. 2 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция Движение „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Движение ЗАЕДНО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения