Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", подписано от представляващия Петър Симеонов Ангелов , заведено под № 70 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.01.2011 г. по ф.д. № 626/2010 г. на СГС - ФО, VІ-13 състав, за вписване на партиите в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ТО, 1 състав, по ф. д. № 626/2010 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 92 на „Държавен вестник", бр. 21 от 15.03.2011 г.; образец от подписа на председателя и представляващ партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-433 от 04.08.2011 г. на Сметната палата; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС по ф.д. № 626/2010 г.; заверено от съда копие от устава на партията; протокол от 02.05.2011 г. от заседание на Политическия съвет на партията с взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; удостоверение № 0033 от 04.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9863 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения