Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1263-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-390 от 24.09.2019 г. и допълнителни документи с вх. № МИ-15-390/1 от 30.09.2019 г. от Валери Христов Велинов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за назначаване на член на ОИК – Долни чифлик, област Варна. Предлага се на мястото на освободения с Решение № 1178-МИ от 24 септември 2019 г. Неделчо Илиев Янков – член на ОИК – Долни чифлик, да бъде назначена Дафинка Любенова Демирова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дафинка Любенова Демирова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Долни чифлик, област Варна, Дафинка Любенова Демирова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения