Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-764/19.10.2011 г. от Валерия Иванова Тодорова - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ", за замяна на члена на ОИК - Монтана, Николай Кирилов Георгиев с Мариана Добрева Асенова. Към предложението са приложени: заявление от Николай Кирилов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Монтана; копие от личната карта на Мариана Добрева Асенова; пълномощно от Искра Фидосова Искренова на Валерия Иванова Тодорова и пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Искра Фидосова Искренова. Декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Мариана Добрева Асенова са постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-82 от 09.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Монтана, област Монтана, Николай Кирилов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Монтана, област Монтана, Мариана Добрева Асенова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения