Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1261-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюнай Ибрямов Тефиков – председател на общински съвет на ДПС – Шумен, срещу Решение № 120 от 26.09.2019 г. на ОИК - Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща, с вх. № МИ-10-144 от 27.09.2019 г. и в оригинал  на 28.09.2019 г. от Гюнай Ибрямов Тефиков – председател на общински съвет на ДПС – Шумен, срещу Решение № 120 от 26.09.2019 г. на ОИК – Шумен.

С горепосоченото решение ОИК – Шумен е извършила замени в кандидатската листа на МК БЗНС /ПП БЗНС, ПП ДОСТ/, като е заличила Атанас Тодоров Рачев като кандидат за общински съветник от листата на коалицията и на неговото е вписала Йордан Недев Йорданов. Със същото решение е вписала Бирол Ибрахим Адил като кандидат за общински съветник от листата на същата коалиция, съгласно представеното предложение.

Жалбоподателят твърди, че на 24.09.2019 г. ОИК – Шумен е постановила Решение № 105, свързано с регистрацията на кандидатите за общински съветници на местна коалиция БЗНС /ПП БЗНС, ПП ДОСТ/, с което е отказала регистрация за позиция № 2 от кандидатската листа на коалицията, тъй като Приложение № 65-МИ от кандидата Бирол Ибрахим Адил, е представено като ксерокопие.

В тази връзка му е била дадена възможност с указания да отстрани нередностите по заявлението, но същият не ги е изпълнил, освен това е имал възможност, ако е счел, че решението е незаконосъобразно да го обжалва в законоустановения срок, но не е сторил и това.

Жалбоподателят твърди, че ОИК – Шумен с обжалваното решение е нарушила т. 33 на Решение № 943-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, тъй като съгласно същата при отказ на регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията и коалицията, може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26 септември 2019 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Прави се искане Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да отмени Решение № 120 от 26 септември 2019 г., т. 2, в която е вписан Бирол Ибрахим Адил като кандидат за общински съветник от листата на МК БЗНС /ПП БЗНС, ПП ДОСТ/ на второ място в листата на коалицията, съгласно представеното предложение.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Шумен цялата преписка по обжалваното решение. С вх. № МИ-15-505 от 28.09.2019 г., в ЦИК е представена преписката по обжалваното решение, както и становище по жалбата от ОИК – Шумен, в което се излагат доводи за законосъобразност на решението, тъй като в срока по чл. 417, ал. 4 ИК упълномощеният представител на МК БЗНС /БЗНС, ДОСТ/, е представил в ОИК – Шумен предложение за регистрация на кандидатската листа за общински съветници на коалицията за община Шумен, в което е предложил за регистрация кандидата Бирол Ибархим Адил, като е приложено заявление-декларация в оригинал (Приложение № 65-МИ), подписано от същия.

След като се запозна с всички относими документи по преписката за постановяване на обжалваното решение Централната избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като е подадена от лице без правен интерес от обжалването, каквато е постоянната практика на Върховен административен съд. Наличието на правен интерес е задължителна предпоставка за разглеждане на съответната жалба, а в случая такъв не е налице, тъй като решението е за регистрация на листа с кандидати, предложена от правен субект, регистриран за участие в изборите, а не за отказ за регистрация, който единствено може да бъде обжалван и то от правния субект, по отношение на който е постановен.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Гюнай Ибрямов Тефиков – председател на общински съвет на ДПС – Шумен, срещу Решение № 120 от 26.09.2019 г. на ОИК – Шумен.

Решението на ОИК – Шумен подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен, чрез ОИК – Шумен, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения