Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1254-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Михаел Росенов Игнатов – упълномощен представител на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), срещу решение № 84 от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-520 от 29.09.2019 г. от Михаел Росенов Игнатов – упълномощен представител на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), срещу решение № 84 от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, област Добрич, за поправка на явна фактическа грешка в решение № 83 от 25.09.2019 г. на ОИК – Добрич, относно определяне на поредните номера на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

С оспорваното решение № 84-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Добрич е извършила поправка на явна фактическа грешка в решение № 83 от 25.09.2019 г. относно определяне на поредните номера на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., като в наименованията за изписване на бюлетината вместо № 67 – местна коалиция „НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС/“ и № 69 – ГЕРБ (СДС) е приела да се чете № 67 – „НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС/“ и № 69 – местна коалиция ГЕРБ (СДС).

Жалбоподателят твърди, че решение № 84 от 27.09.2019 г. на ОИК – Добрич е незаконосъобразно и следва да бъде отменено поради противоречие с Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. и Решение № 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Добрич, ведно с административната преписка по издаване на оспорваното решение.

След като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с признатата възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, с който са накърнени негови права и законни интереси. В настоящия случай жалбоподателят оспорва решение, на което не е адресат и е позитивно за заявителя. Съгласно чл. 148, ал. 8, ИК на обжалване подлежи само отказът за регистрация на местна коалиция, поради което оспореното решение е извън обхвата на подлежащите на обжалване решения по реда на чл. 88 ИК.

От преписката се установява, че с оспореното решение ОИК – Добрич е премахнала като част от наименованието на местна коалиция „НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС/“ и местна коалиция ГЕРБ (СДС) думите „местна коалиция“ във връзка с определянето на поредните номера на местните коалиции и отпечатването в бюлетините на наименованията им съгласно Решение № 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Михаел Росенов Игнатов – упълномощен представител на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), срещу решение № 84 от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, област Добрич.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Добрич.

Решението на ОИК – Добрич подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич чрез ОИК – Добрич в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения