Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1252-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Денев Димитров, срещу решение № 44-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ветово, област Русе

Чрез Общинската избирателна комисия – Ветово, до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № МИ-11-46 от 27.09.2019 г. на ЦИК от Димитър Денев Димитров, срещу решение № 44-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК – Ветово, в частта му за постановен отказ Димитър Денев Димитров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г., тъй като след извършена проверка в Служба „ГРАО“ на община Ветово се установява, че същият към 26.04.2019 г. няма регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на община Ветово, област Русе, и не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК.

В жалбата се иска да се отмени решение № 44-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Ветово в частта, в която ОИК отказва да регистрира Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник в община Ветово, предложен от коалиция „Ние, гражданите“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и да бъде постановено друго решение, с което да бъде извършена регистрацията му като кандидат за общински съветник на коалиция „Ние, гражданите“.

По същество се твърди, че жалбоподателят от 2007 г. е живял и до днес живее в с. Писанец, община Ветово, но чрез незаконосъобразните си действия кметът на община Ветово чрез свои заповеди № 254/14.06.2019 г. и № 268/25.06.2019 г. е заличил адреса му в с. Писанец и не е изпълнил своевременно съдебни решения 470/2019 г. и 471/2019 г. по описа на АС – Русе. Приложено е и удостоверение от началник сектор „Български документи за самоличност“ на областната дирекция на МВР – Русе от 20.06.2019 г., според което в НАИФ „Национален регистър на българските лични документи“ са вписани данни за постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя в с. Писанец, община Ветово.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

В изпратената от ОИК – Ветово, до ЦИК административна преписка по жалбата са налични издадени от Служба „ГРАО“ , община Ветово на 24.09.2019 г. удостоверения за настоящия и постоянен адрес на Димитър Денев Димитров, според които регистрираните постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя в с. Писанец, община Ветово са от дата 18.06.2019 г. Като официални документи тези удостоверения са с материална доказателствена сила за ОИК – Ветово, и за ЦИК по отношение на удостоверените данни и обстоятелства. Въз основа на тях ОИК – Ветово, правилно е приел, че жалбоподателя не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, и с обжалваното решение правилно е постановил отказ Димитър Денев Димитров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г.

Позоваването на приложеното към жалбата удостоверение от началник сектор „Български документи за самоличност“ на областната дирекция на МВР – Русе от 20.06.2019 г. случая е ирелевантен.

Редът, сроковете и начина на вписване на данни за постоянния и настоящи адреси на българските граждани в Националния регистър на населението, поддържан от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е уреден в Закона за гражданската регистрация, а не според Закона за българските лични документи. Извън правомощията на ЦИК е да следи своевременността и истинността на данните, обменяни между ГД „ГРАО“ и МВР за поддържаните от тях регистри.

Поради посоченото по-горе ОИК – Ветово, правилно и законосъобразно е постановила Решение № 44 от 24.09.2019 г., включително и в обжалваната му част, с която се отказва регистрация на Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Димитър Денев Димитров срещу решение № 44 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ветово, област Русе.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Ветово.

Решението на ОИК – Ветово подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез ОИК – Ветово, в тридневен срок от обявяването.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения