Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Белослава Драгомирова Пенчовска, заведено под № 83 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.07.2011 г. по ф.д. № 439/2011 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.08.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 439/2011 г.; заверено копие от електронно издание на „Държавен вестник", бр. 61 от 09.08.2011 г., подписано и от главния редактор, в който ще бъде обнародвано решението за регистрация на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-435 от 05.08.2011 г. на Сметната палата, удостоверяваща липсата на задължения на партията да предоставя финансови отчети; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; протокол от заседание на Националния съвет на партията съгласно чл. 9, т. 4 от Устава на партията, проведено на 05.08.2011 г., на което е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрация в ЦИК; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 05.08.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 439/2011 г.; удостоверение № 02-312-194 от 03.08.2011 г. от „МКБ Юнионбанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и декларация от председателя на партията в този смисъл; пълномощно от председателя на партията Белослава Драгомирова Пенчовска в полза на Филип Николов Николов и Антон Владимиров Серкеджиев да представляват партията пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 399 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.89, ал.3, т.11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения