Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1225 -МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: жалба от Владислав Кирилов Лехчански срещу решение № 112 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил

Чрез Общинската избирателна комисия – Кюстендил до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № МИ-15-455 от 26.09.2019 г. на ЦИК от Владислав Кирилов Лехчански срещу решение № 112 от 24.09.2019 г., на ОИК – Кюстендил, в частта му за постановен отказ Владислав Кирилов Лехчански да бъде регистриран като кандидат за общински съветник под № 2 от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ тъй като след извършена проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД той е бил член на ОИК – Трекляно, област Кюстендил.

Иска се по същество Владислав Кирилов Лехчански да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ като към жалбата си с вх. № 122/26.09.2019 г. 16,55 ч. на ОИК – Кюстендил до ЦИК прилага молба от 26.09.2019 г. до ЦИК да му бъдат прекратени правомощията му като член на ОИК – Трекляно, област Кюстендил.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

Решение № 112 от 24.09.2019 г на ОИК – Кюстендил е публикувано на интернет страницата на комисията в 23,21 ч. на 24.09.2019 г. Към момента на постановяване на Решение № 112 от 24.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил, в комисията не е била депозирана молба на жалбоподателя и заявление за отказ да бъде член на ОИК – Трекляно с оглед участието му в предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г. като кандидат за общински съветник.

Поради посоченото по-горе ОИК – Кюстендил правилно и законосъобразно е постановила Решение № 112 от 24.09.2019 г., включително и в обжалваната му част, с която се отказва регистрация на Владислав Кирилов Лехчански като кандидат под № 2 от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Владислав Кирилов Лехчански срещу решение № 112 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кюстендил.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Кюстендил, чрез ОИК – Кюстендил, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения